Spłata cudzego kredytu a hipoteka

Pytanie:

Czy spłacając cudzy kredyt zabezpieczony hipoteką nabywa się tę hipotekę do wysokości spłaconego kredytu?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli chodzi o możliwość zmiany nieruchomości obciążonej hipoteką, to co do zasady, konieczna jest do tego kredytobiorcy i banku. Przy czym od tej zasady istnieją pewne wyjątki. Jeżeli dłużnikowi osobistemu, który zaspokoił wierzyciela hipotecznego, przysługuje roszczenie zwrotne względem właściciela nieruchomości obciążonej albo względem jego poprzednika prawnego, hipoteka przechodzi na dłużnika aż do wysokości przysługującego mu roszczenia. Jednakże gdy wierzyciel został zaspokojony tylko w części, przysługuje mu co do pozostałej części pierwszeństwo przed hipoteką dłużnika osobistego. Jest to jednak uprawnienie dłużnika osobistego, a nie dłużnika rzeczowego (właściciela nieruchomości obciążonej), dlatego skorzystanie z tej regulacji nie będzie możliwe.

Jeżeli kredytobiorca zaciągnął zobowiązanie, które zostało zabezpieczone na nieruchomości niebędącej jego własnością. Następnie przestał je spłacać, a właściciel nieruchomości obciążonej aby uniknąć bankowej egzekucji, dokonał zapłaty za kolejne raty, to w tej sytuacji zastosowanie znajdzie regulacja dotycząca zmiany wierzyciela.

Osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty:

-jeżeli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi,

-jeżeli przysługuje jej prawo, przed którym spłacona wierzytelność ma pierwszeństwo zaspokojenia,

-jeżeli działa za zgodą dłużnika w celu wstąpienia w prawa wierzyciela; zgoda dłużnika powinna być pod nieważnością wyrażona na piśmie,

-jeżeli to przewidują przepisy szczególne.

Jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, to wierzyciel (bank) jest zobowiązany do przyjęcia świadczenia, które jest już wymagalne. Jeżeli wierzyciel został spłacony przez osobę trzecią tylko w części, przysługuje mu co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzytelnością, która przeszła na osobę trzecią wskutek zapłaty częściowej. Na tej podstawie osoba spłacająca kredyt nabywa roszczenie do kredytobiorcy o zapłatę kwot, które zostały wpłacone na rzecz banku. W tej sytuacji hipoteka, w granicach dokonanej zapłaty, wygaśnie. Nie ma podstaw, aby doszło do automatycznego obciążenia nieruchomości syna hipoteką.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.11.2004

  Udzielenie kredytu przez bank hipoteczny

  Przed udzieleniem kredytu bank hipoteczny musi ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Czyni to na podstawie ekspertyzy określającej bankowo-hipoteczną wartość nieruchomości. Bankowo-hipoteczna (...)

 • 24.3.2012

  Jak uzyskać \"kredyt podatkowy\"?

  Kredyt podatkowy polega na zwolnieniu z podatku dochodowego w pierwszych latach prowadzenia działalności gospodarczej i spłacie tego podatku ratami w następnych 5 latach. Podatnicy, którzy po raz (...)

 • 15.2.2010

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 9.11.2004

  Zdolność kredytowa

  Konieczność wykazania zdolności kredytowej przez kredytobiorców może być przez niektórych odbierana jako szykana. Należy jednak pamiętać, że bank – tak jak każdy podmiot posiadający (...)

 • 19.11.2004

  Zaciąganie kredytów za granicą - ograniczenia dewizowe

  Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz ustanawianie zabezpieczeń w kontaktach handlowych z prywatnymi podmiotami gospodarczymi mającymi siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym kraju może spowodować (...)