Sposób obliczania przeciętnego wynagrodzenia

Pytanie:

Jak obliczyć przeciętne zatrudnienie w zakładzie - dane potrzebne do GUS. Pracowników jest zatrudnionych na czas nieokreślony - 41, na czas określony 3, na pół etatu 1 osoba.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez nas w urzędzie statystycznym sam obowiązek dostarczenia do urzędu statystycznego tego typu informacji powstaje dopiero z chwilą otrzymania przez przedsiębiorcę odpowiedniego pisma i formularza od urzędu. Formularz ten zawiera opis czynności, jakich należy dokonać dla obliczenia przeciętnego zatrudnienia w zakładzie. We wspomnianym powyżej formularzu, w odpowiedniej rubryce należy wpisać przeciętne zatrudnienie w danym miesiącu wszystkich pracowników, w osobach, wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Tylko jeżeli w danym miesiącu zatrudnienie jest zmienne, należy stosować metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu, tzn. sumowany stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu, łącznie z niedzielami i świętami, przyjmując dla tych dni stan z dnia poprzedniego, podzielić przez ilość dni w miesiącu. Przy stabilnym zatrudnieniu przeciętne zatrudnienie w danym miesiącu można obliczyć metodą uproszczoną, na podstawie sumy dwóch stanów dziennych, w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca, podzielonej przez 2 lub metodą średniej chronologicznej, obliczanej na podstawie sumy połowy stanu dziennego w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca oraz stanu zatrudnienia w piętnastym dniu miesiąca podzielonej przez 2.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: