e-prawnik.pl Porady prawne

Sprawa rozwodowa w Norwegii i w Polsce.

Pytanie:

Czy jeżeli toczy się sprawa rozwodowa w Norwegi, to czy można równocześnie założyć sprawę rozwodową w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sprawa rozwodowa w Norwegii i w Polsce.

4.8.2015

Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz odpowiedzi na zdane pytania w oparciu o przepisy Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 dalej rozporządzenie w sprawie jurysdykcji), ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r. nr 43 poz. 296, dalej k.p.c.), poglądy doktryny oraz aktualne orzecznictwo sądów polskich.

Rozporządzenie w sprawie jurysdykcji ustanawia pełny system reguł dotyczących jurysdykcji – ma ono zastosowanie do spraw rozpatrywanych w Norwegii i w Polsce. Rozporządzenie określa, który sąd właściwy jest do rozpatrywania sprawy rozwodowej (sąd którego z krajów – Polski czy Norwegii). Natomiast kwestie wedle jakiego prawa rozstrzygana jest sprawa reguluje Rozporządzenie Rady (UE) Nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej. Rozporządzenie ma zastosowanie w postępowaniach dotyczących rozwodu, separacji i unieważnienia małżeństwa, a także wszystkich aspektów odpowiedzialności rodzicielskiej.

Z punktu widzenia Pani pytania kluczowe znaczenie ma treść art. 11 rozporządzenia w sprawie jurysdykcji:

1. Jeżeli przed sądami różnych Państw Członkowskich zawisły spory o to samo roszczenie między tymi samymi stronami, to sąd, przed który wytoczono powództwo później, z urzędu zawiesza postępowanie do czasu stwierdzenia jurysdykcji sądu, przed który najpierw wytoczono powództwo. 

2. Jeżeli te same strony występują do sądów różnych Państw Członkowskich z pozwami rozwodowymi, o separację lub unieważnienie małżeństwa, mającymi różne podstawy prawne, sąd, przed który wytoczono powództwo później, z urzędu zawiesza postępowanie do czasu stwierdzenia jurysdykcji sądu, przed który najpierw wytoczono powództwo. 
3. Jeżeli stwierdzona zostanie jurysdykcja sądu, przed który najpierw wytoczono powództwo, to sąd, przed który wytoczono powództwo później, stwierdza brak swej jurysdykcji na rzecz tego sądu. W takim wypadku strona, która wytoczyła powództwo przed sąd, przed który wytoczono powództwo później, może przenieść sprawę przed sąd, przed który wytoczono powództwo wcześniej.

Na podstawie powyższego przepisu, w przypadku wytoczenia powództwa w Polsce, sąd będzie ustalała czy w sprawie toczy się już postępowania w Norwegii a jeżeli tak to czy istnieje jurysdykcja sądu w Norwegii i w Polsce. Przesłanki wymienione są w art. 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie jurysdykcji i są związane z kwestiami zamieszkania małżonków. Zgodnie z tym przepisem w sprawach odnoszących się do rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństw właściwe są sądy państwa członkowskiego:

a) na terytorium którego znajduje się: 

- miejsce zwykłego pobytu małżonków, lub 
- ostatnie miejsce zwykłego pobytu małżonków, w przypadku gdy jeden z nich jeszcze tam przebywa, lub 
- miejsce zwykłego pobytu pozwanego, lub 
lub 
- miejsce zwykłego pobytu powoda, jeżeli zamieszkiwał on tam co najmniej od roku bezpośrednio przed pozwaniem, lub 
- miejsce zwykłego pobytu powoda, jeżeli przebywał on tam co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed złożeniem pozwu i jest obywatelem danego Państwa

Członkowskiego lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, ma tam swoje miejsce zamieszkania;

b) którego obywatelami są obydwaj małżonkowie lub, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, w którym mają wspólne miejsce zamieszkania

W 99% przypadków w takich sytuacjach ustala się, że jurysdykcja istnieje w obu krajach (Norwegii i Polsce) lub co najmniej w kraju gdzie złożono pozew wcześniej (Norwegii). W takim wypadku sąd w Polsce oddali powództwo z powodu braku jurysdykcji w sprawie ze względu na wcześniejsze wszczęcie sprawye w Norwegii.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ