Sprawozdanie z zarządu nieruchomością

Pytanie:

Jak napisać sprawozdanie ze swych czynności oraz udokumentowanego sprawozdania rachunkowego w sprawie o egzekucję z nieruchomości? Czy są dostępne wzory takich sprawozdań? Jestem dłużnikiem. Sąd nadał klauzulę wykonalności na moją żonę. Mieszkanie jest spółdzielcze własnościowe. Mam dwójkę dzieci w tym jedno niepełnosprawne. Sąd zobowiązał nas w sprawie o egzekucję z nieruchomości do składania corocznie sprawozdań ze swych czynności oraz udokumentowanego sprawozdania rachunkowego (zestawienia przychodów i rozchodów).

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż skoro jest Pan dłużnikiem, a postępowanie egzekucyjne toczy się z Pana (i zapewne także Pana żony) nieruchomości, to jest Pan także zarządcą w toczącej się egzekucji. Podstawą takiego domniemania jest brzmienie artykułu 931 kodeksu postępowania cywilnego, który w § 1 stanowi, iż zajętą nieruchomość pozostawia się w zarządzie dłużnika, do którego stosuje się wówczas przepisy o zarządcy. Na zarządcę nieruchomości (czyli w tym wypadku na Pana) sama ustawa - kodeks postępowania cywilnego - nakłada szereg obowiązków, między innymi zarządca zajętej nieruchomości obowiązany jest wykonywać czynności potrzebne do prowadzenia prawidłowej gospodarki. Ma on prawo pobierać zamiast dłużnika wszelkie pożytki z nieruchomości, spieniężać je w granicach zwykłego zarządu oraz prowadzić sprawy, które przy wykonywaniu takiego zarządu okażą się potrzebne. Z artykułu 937 kodeksu postępowania cywilnego wynika natomiast wspomniany przez Pana w pytaniu obowiązek złożenia sądowi w wyznaczonych terminach co najmniej raz w roku oraz po ukończeniu zarządu sprawozdania ze swych czynności, jak również udokumentowane sprawozdania rachunkowe. Sąd po wysłuchaniu wierzycieli, dłużnika i zarządcy oraz po rozpatrzeniu sprawozdań, a zwłaszcza przedstawionych w nich pozycji rachunkowych, zatwierdza sprawozdania zarządcy albo odmawia ich zatwierdzenia w całości lub w części. Przepisy prawa nie wyznaczają jednak wzoru w/w sprawozdania, co sugeruje, iż pod względem formy nie musi ono spełniać jakiś szczególnych wymogów. Przepisy stanowią, że sprawozdania składane przez zarządcę powinno składać się z dwóch części: sprawozdania z czynności i sprawozdania rachunkowego. W sprawozdaniu z czynności zarządca powinien przedstawić rodzaj podejmowanych czynności, szczegółowo je opisać, wyszczególnić ich wyniki i w miarę potrzeby je uzasadnić. Natomiast w sprawozdaniu rachunkowym zarządca przedstawia wysokość wpływów pieniężnych i w naturze, z ich udokumentowaniem, oraz wydatki pieniężne i w naturze.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Ireneusz

17.2.2011 15:39:32

Re: Sprawozdanie z zarządu nieruchomością

Czy zarządcą nieruchomości może sąd wyznaczyć właściciela nieruchomości nie będącego dłużnikiem?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY