Sprzedaż monet kolekcjonerskich

Pytanie:

Spółka z o.o. kupiła złotą monetę kolekcjonerską od osoby fizycznej za 9 tys. zł. Zapłacony został podatek od tej transakcji w wysokości 2% na podstawie PCC-1. Jak spółka z o.o. ma wprowadzić tę monetę na stan chcąc ją sprzedać za 10 tys. zł (brutto), klient sobie życzy fakturę VAT, a marża na tej transakcji wyniesie 1 tys. zł? Jak pod względem dokumentacyjnym przeprowadzić taką transakcję, aby wszystko było zgodnie z ustawą o VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W art. 120 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wskazano, iż przez przedmioty kolekcjonerskie rozumie się:

- znaczki pocztowe lub skarbowe, stemple pocztowe, koperty pierwszego obiegu, ostemplowane materiały piśmienne i im podobne, ofrankowane, a jeżeli nieofrankowane to uznane za nieważne i nieprzeznaczone do użytku jako środki płatnicze /PCN 9704 00 00/, /CN 9704 00 00/

- kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie o wartości zoologicznej, botanicznej, mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej, etnograficznej lub numizmatycznej /PCN 9705 00 00 0/, /CN 9705 00 00/.

Zgodnie z art. 43 ust. 4 pkt 7 cyt. ustawy zwolniona od podatku jest dostawa łącznie z pośrednictwem dotycząca walut, banknotów i monet używanych jako środek płatniczy z wyjątkiem przedmiotów kolekcjonerskich, za które uważa się monety ze złota i srebra lub innego metalu oraz banknoty, które mają wartość numizmatyczną. Zatem zwolnieniu od podatku podlega dostawa monet używanych jako środek płatniczy, natomiast dostawa monet uważanych za przedmioty kolekcjonerskie podlega opodatkowaniu według szczególnej procedury polegającej na opodatkowaniu marży. Oznacza to, że przy dostawie takiej monety podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Procedurę tę stosuje się min. pod warunkiem, że moneta została nabyta od osoby fizycznej niebędącej podatnikiem VAT. Podatnik stosujący opodatkowanie marży musi jednak pamiętać, że nie może oddzielnie wykazywać na wystawianych przez siebie fakturach podatku od dostawy towarów. Należy pamiętać, że jeżeli podatnik oprócz opodatkowania marży stosuje również ogólne zasady opodatkowania, to jest on obowiązany prowadzić ewidencję z uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania - w odniesieniu do dostawy, w której podstawą opodatkowania jest marża ewidencja musi zawierać w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży. Przepisy nie określają wzoru takiej ewidencji.

Należy również pamiętać, że w fakturach dokumentujących czynności, których podstawą opodatkowania jest marża w miejsce oznaczenia „FAKTURA VAT” stosuje się oznaczenie „FAKTURA VAT marża”. Faktury takie zawierają ponadto następujące dane:

- imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

- numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;

- dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;

- nazwę towaru lub usługi;

- jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;

- kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

Faktury te nie zawierają zatem ceny jednostkowej towaru bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto), wartości towarów, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu, kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku oraz wartości sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu;

Należy jeszcze zwrócić uwagę, iż w art. 121 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT wymieniono złote monety, które po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych,

- zostały wybite po roku 1800,

- są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia,

- są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie,

uznano za złoto inwestycyjne. Wg ust. 2 art. 121 złote monety wymienione w spisie ogłaszanym co roku w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 2 przez cały rok obowiązywania spisu. Natomiast wg ust. 3, ww. monet nie traktuje się jako przedmiotów kolekcjonerskich posiadających wartość numizmatyczną. Zatem, jeśli sprzedawane monety traktowane jako złoto inwestycyjne spełniają ww. warunki i nie posiadają wartości numizmatycznej, będą podlegały zwolnieniu od podatku VAT na mocy art. 122 ust. 1 ustawy o VAT. Stanowisko to potwierdził również Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze w piśmie z dnia 26.07.2004 r. (sygn. PP/443/1014/V/04).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.5.2018

  Emisja niepodległościowej monety 5 zł

  „100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości” - to szczególna moneta o nominale 5 zł, którą Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu 22 maja 2018 r.

 • 7.1.2014

  Sprzedaż samochodu firmowego

  Ze względu na usunięcie z ustawy o podatku od towarów i usług definicji \"towarów używanych\" zmieniły się zasady dotyczące opodatkowania podatkiem VAT m.in. przy sprzedaży samochodów (...)

 • 28.4.2017

  Zwolnienia od VAT

  Ustawa o podatku od towarów i usług i rozporządzenia wykonawcze bo niej przewidują tzw. zwolnienie podmiotowe oraz różne zwolnienia przedmiotowe od podatku od towarów (...)

 • 15.2.2005

  Ubezpieczenie mieszkania - zabezpieczyć się na wszelki wypadek

  Polak mądry po szkodzie. To powiedzenie jest znane, ale niekoniecznie do końca prawdziwe. Coraz częściej przezornie zawieramy umowy ubezpieczenia – ubezpieczamy siebie, dzieci, samochody (nie (...)

 • 17.6.2014

  Czy można sprzedawać alkohol w sieci?

  Odpowiedź zasadniczo brzmi - nie.