e-prawnik.pl Porady prawne

Sprzedaż samochodu a rachunek

Pytanie:

Kupiłem od Ochotniczej Straży Pożarnej w Polsce używany samochód pożarniczy w celu dalszej sprzedaży. Prowadzę firmę w tym zakresie i jestem płatnikiem podatku VAT. Straż nie prowadzi działalności gospodarczej, po prostu zbywa swój majątek. Czy Straż oprócz umowy kupna sprzedaży samochodu może wystawić mi rachunek i czy każda osoba prywatna, sprzedając obojętnie jaki przedmiot firmie, może wystawić taki rachunek? W jaki sposób mogę dokonać dalszej odsprzedaży zakupionego samochodu pożarniczego innej straży pożarnej, tzn. jaką fakturę mam wystawić i jaki podatek VAT naliczyć? Czy od zakupionego wozu muszę wpierw odprowadzić podatek VAT w momencie zakupu do urzędu skarbowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż samochodu a rachunek

Zgodnie z art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Zatem rachunki są zobowiązani wystawiać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. Osoby fizyczne lub jedności nieprowadzące działalność gospodarczą nie wystawiają rachunków, a jedynym dowodem zakupu od nich rzeczy jest umowa kupna oraz pokwitowanie zapłaty ceny (ewentualnie dowód jej przelewu na rachunek bankowy).

W przypadku, gdy osoba fizyczna lub jednostka nieprowadząca działalności gospodarczej, sprzedaje składnik swojego prywatnego majątki i nie jest z tego tytułu podatnikiem VAT, również nabywca nie ma obowiązku naliczać VAT od takiego nabycia.

Jeżeli pojazd został nabyty przez podatnika VAT celem dalszej odsprzedaży, jego sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu VAT. W przypadku sprzedaży samochodu nabytego bez VAT na ogół najkorzystniejszy jest system opodatkowania w systemie marży.

Zgodnie z przepisem art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, w tym także samochodów używanych spełniających warunki towaru używanego określone w art. 120 ust. 1 pkt 4 (przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne...), podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Powyższy system opodatkowania, w myśl art. 120 ust. 10 pkt 1 ww. ustawy, dotyczy tych towarów używanych, które podatnik nabył m.in. od osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15 (a więc podatnikiem VAT), a także od podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113.

Warto przeczytać także: Kto może wystawiać faktury VAT, faktury elektroniczne, a kto rachunki?

Potrzebujesz porady prawnej?