Sprzedaż środków, na które skorzystano z pomocy

Pytanie:

Czy na środki, co do których zastosowano jednorazową amortyzację - w ramach pomocy de minimis, obowiązuje mnie jakiś okres, przez który nie mogę tych środków sprzedać? Czy sprzedając je muszę coś zgłosić do urzędu i ewentualnie, jakie są skutki finansowe takiej sprzedaży?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Jak stanowi art. 22k ust. 10 ustawy pomoc, o której mowa w ust. 7, stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Przepisy nie przewidują zakazu sprzedaży takiego środka trwałego, czy też konieczności zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o sprzedaży. Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy okres używania środka trwałego powinien być dłuższy niż rok.

Odnośnie skutków finansowych należy wskazać, iż przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą są przychodem z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: