Sprzedaż używnego sprzętu komputerowego

Pytanie:

"Jakie są polskie regulacje dotyczące handlu używanym sprzętem komputerowym?"

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż używnego sprzętu komputerowego

Przepisy polskich ustaw nakładają pewne obowiązku wynikające z faktu prowadzenia handlu detalicznego lub hurtowego sprzętem elektronicznym. Kwestie te reguluje ustawa o zużytym sprzęcie elektronicznym. Ustawa ta określa wymagania, jakim powinien odpowiadać sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Ustawa znajduje zastosowanie do:

1) sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju ,

2) zużytego sprzętu.

Sprzętem w rozumieniu ustawy jest urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1 000 V dla prądu. Z kolei przez zużyty sprzęt należy rozumieć sprzęt stanowiący odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. W rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Zgodnie ze słowniczkiem ustawowym zawartym w art. 3 ust. 1 u.z.s.e. sprzedawca detaliczny lub sprzedawca hurtowy sprzętu elektronicznego jest, w rozumieniu pkt. 16. tego przepisu, zbierającym zużyty sprzęt.

Sprzedawcą detalicznym jest przedsiębiorca, który w ramach wykonywanej działalności gospodarczej zbywa sprzęt w celu użytkowania tego sprzętu. Z kolei sprzedawcą hurtowym jest przedsiębiorca, który w ramach wykonywanej działalności gospodarczej zbywa sprzęt w celu dalszego zbycia tego sprzętu.

Jeżeli zatem przedsiębiorca zamierza w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa sprzedawać sprzęt elektroniczny uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium EU to spoczywają na nim pewne obowiązki wskazane w ustawie o zużytym sprzęcie elektronicznym. W rozumieniu tej ustawy przedsiębiorca prowadzący tego typu działalność bowiem zbierającym zużyty sprzęt. W takim przypadku, przedsiębiorca musi złożyć do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, prowadzącego rejestr podmiotów zbierających zużyty sprzęt wniosek, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2. Wniosek ten zawiera:

a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego siedziby i adres, a w przypadku gminnej jednostki organizacyjnej - jej nazwę i adres,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada,

c) REGON, o ile taki posiada,

d) numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku nr 1 do ustawy, z którego powstał zebrany przez niego zużyty sprzęt,

e) informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, w tym numer decyzji oraz oznaczenie organu, który wydał decyzję;


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika