Stosunek dominacji

Pytanie:

Jak wygląda sprawa posiadania przez tą samą osobę udziałów (o różnej wielkości, np. 90 i 45%) w dwóch różnych spółkach z o.o? Czy jeśli taka sytuacja ma miejsce, to są jakieś określone konsekwencje dla obu spółek (np. powstanie grupy kapitałowej, specjalne sprawozdania itp.)? Czy określonych zapisów w umowie spółek wymaga sytuacja, gdy właścicielami części udziałów są małżonkowie bez wspólności majątkowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przedstawiona sytuacja może skutkować powstaniem stosunku dominacji jednej spółki nad drugą. Stosunek dominacji zachodzi w przypadkach, gdy spółka handlowa: a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub d)członkowie jej zarządu lub członkowie jej rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub e) więcej niż połowa członków zarządu spółki kapitałowej jest jednocześnie członkami zarządu spółki zależnej albo spółdzielni zależnej, lub f) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub g) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej, w szczególności na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem. Skutkiem powstania stosunku dominacji jest obowiązek spółki dominującej do zawiadomienia spółki kapitałowej zależnej (a więc tylko spółki z o.o. i spółki akcyjnej) o powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania stosunku dominacji. Jeżeli nie zostanie dokonane zawiadomienie, spółka dominująca nie może wykonywać swych praw głosu z akcji lub udziałów w spółce zależnej reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej. Ponadto, akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej spółki kapitałowej może żądać, aby spółka handlowa, która jest wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. W analizowanym przypadku brak jest danych wystarczających do kategorycznego stwierdzenia, czy dana spółka jest spółką dominującą. Fakt istnienia wspólności majątkowej pomiędzy udziałowcami jednej ze spółek nie wymaga specjalnego zgłoszenia ani zapisów w umowie spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: