Straż Miejska - punkty karne

Pytanie:

Straż Miejska za przekroczenie prędkości nałożyła na kierowcę mandat i dodatkowo ukarała "punktami karnymi". Czy w obecnym stanie prawnym, Straż Miejska za przekroczenie prędkości udokumentowane zdjęciem z fotoradaru ma prawo ukarać dodatkowo kierowcę "punktami karnymi" oprócz mandatu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 2 k.p.w. osoba upoważniona do wystawienia mandatu może go wręczyć gdy stwierdzi popełnienie wykroczenia za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu. Również w tym wypadku przepis dopuszcza możliwość nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia, zastrzegając jednocześnie, że nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 30 dni od daty ujawnienia czynu. Stwierdzenie wykroczenia za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego może polegać zarówno na ujawnieniu wykroczenia za pomocą takiego urządzenia w razie użycia go np. w czasie kontroli na drodze, a więc w sytuacji, gdy istnieje bezpośredni kontakt ze sprawcą wykroczenia, jak i wówczas, gdy wykroczenie zostanie np. tylko zarejestrowane przez takie urządzenie (np. przez fotoradar), a ustalenie, kto jest sprawcą wykroczenia, wymaga przeprowadzenia czynności wyjaśniających (tak Lewiński Janusz Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis wydanie V s. 396). Zgodnie z art. 129b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 ) kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich). Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzeń działających samoczynnie (fotoradary). Rozważając kwestę punktów karnych należy stwierdzić, że przyznawane są one z mocy prawa a Policja prowadzi jedynie ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (art. 130 prawa o ruchu drogowym ). Nie jest przy tym istotne, który organ uprawniony do przeprowadzania kontroli ruchu drogowego ujawnił naruszenie przepisów. W każdym przypadku punkty karne zostaną nałożone w wysokości określonej w załącznikach do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2002r. Nr 236 poz. 1998).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

AZ

20.10.2009 18:52:26

Re: Straż Miejska - punkty karne

Dnia 2 stycznia 2007 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 59 § 2 k.p.s.w. w zw. z art. 5 § 1 pkt 9 k.p.s.w. Postanawia: Odmówić wszczęcia postępowania w sprawie z uwagi na brak skargi uprawnionego oskarżyciela. UZASADNIENIE W dniu 20 grudnia 2006 r. do tutejszego Sądu Grodzkiego wpłynął wniosek o ukaranie ........ za to, że w dniu ........... w Koszalinie kierując samochodem ....... przekroczył administracyjnie dozwoloną prędkość o 19 km/h, to jest za wykroczenie z art. 97 k.w. w związku z art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Wniosek ten został złożony przez Komendanta Straży Miejskiej w Koszalinie. Zgodnie z art. 57 § 1 k.p.s.w. podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie stanowi wniosek o ukaranie złożony przez organ uprawniony do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w danej sprawie. Zasadniczo oskarżycielem we wszystkich sprawach o wykroczeniach jest Policja, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 17 § 1 k.p.s.w.). Natomiast strażom gminnym (miejskim) uprawnienia oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania ujawniły wykroczenie i wystąpiły z wnioskiem o ukaranie (art. 17 § 3 k.p.s.w.). Zakres dziania i uprawnienia straży gminnych (miejskich) regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. NR 123, poz. 779 ze zm.). Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 10 ust. 1 w/w ustawy, straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejskiego. Do zadań tych w szczególności należy czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego ? w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym (art. 11 pkt 2 ustawy). W celu ustalenia, czy Straż Gminna w ramach swego działania jest uprawniona do wniesienia wniosku o ukaranie w przypadku wykroczenia polegającego na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości przez kierującego pojazdem w ruchu drogowym, należy sięgnąć do Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z jej art. 129, czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań policji. W ustępie 4 tego przepisu wskazane są także inne organy, które w określonym zakresie mogą również przeprowadzać kontrolę ruchu drogowego, m. in. straż graniczna, żandarmeria wojskowa. Brak jest natomiast w tym przepisie uregulowania tej kwestii odnośnie straży gminnej (miejskiej). W związku z tym przyjąć należy, że straż gminna (miejska) uprawniona jest do kontroli ruchu drogowego tylko w tych sytuacjach, w których jest to wyraźnie wskazane w ustawie Prawo o ruchu drogowym, a więc jedynie w przypadkach wymienionych w art. 130a tej ustawy. I tak w art. 130a ust. 4 pkt 2), wskazana jest kompetencja straży gminnej (miejskiej) odnośnie kontroli ruchu drogowego, upoważniająca strażnika gminnego do podjęcia decyzji o przemieszczeniu lub usunięciu pojazdu z drogi ? sytuacji, kiedy pojazd ten utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej. Ponadto w art. 130a ust. 9 straż gminna (miejska) ma prawo unieruchomić pojazd przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudniającego ruchu lub nie zagrażającego bezpieczeństwu. W żadnej sytuacji, Ustawa Prawo o ruchu drogowym, nie przyznaje dalszych uprawnień Straży Gminnej w zakresie wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego. Z tego też względu uznać należy, że upoważnienie ustawowe zawarte w art. 131 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym stanowiące podstawę do wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego, nie zawiera umocowania do uregulowania w rozporządzeniu dalszych, nieprzewidzianych w ustawie, kompetencji do wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego. Zgodnie z treścią tego upoważnienia, minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu i Ministrem Obrony Narodowej, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w czasie wykonywania kontroli drogowej oraz sprawne wykonywanie czynności w tym zakresie, w drodze rozporządzenia: 1. organizację, warunki i sposób wykonywania kontroli ruchu drogowego; 2. warunki i tryb udzielania upoważnień do zatrzymywania pojazdów lub wykonywania niektórych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego przez funkcjonariuszy innych organów oraz strażników straży gminnych (miejskich); 3. wymagany sposób zachowania się uczestnika ruchu. Już na samym wstępie należy wykluczyć, iż kompetencja do uregulowania w rozporządzeniu dodatkowych uprawnień strażników gminnych (miejskich) do dokonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego znajduje swoje umocowanie w art. 131 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa o ruchu drogowym. Art. 131 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy pozwala bowiem ministrowi wyłącznie na regulowanie w drodze rozporządzenia organizacji, warunków i sposobu wykonywania kontroli ruchu drogowego. Oczywiste jest, iż warunki, organizacja i sposób wykonywania kontroli ruchu drogowego objęta materią rozporządzenia może odnosić się wyłącznie do tych podmiotów, które na podstawie przyznanych im przez ustawodawcę uprawnień i w zakresie w niej określonym wykonują kontrolę ruchu drogowego. Rozważenia natomiast wymaga, czy w interesującym zakresie dodatkowe uprawnienia dla strażników gminnych (miejskich) mogły zostać przyznane przez organ władzy wykonawczej na podstawie upoważnienia zawartego w art. 131 ust. 1 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym. Przepis ten zawiera umocowanie dla ministra do określenia w rozporządzeniu warunków i trybu udzielania upoważnień do zatrzymywania pojazdów lub wykonywania niektórych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego przez funkcjonariuszy innych organów oraz strażników gminnych (miejskich). Gramatyczne brzmienie art. 131 ust. 1 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym nie pozostawia jednak wątpliwości, iż zakres kompetencji normodawczych przyznanych przez ustawodawcę obejmuje określenie warunków i trybu udzielania upoważnień do wykonywania niektórych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, a nie określenie katalogu innych niż przewidziane w ustawie czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, które mogą wykonywać strażnicy (por. wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 listopada 2005 r.) W związku z powyższym stwierdzić należy, że regulacje § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. Nr 14 z 2003 r., poz. 144 ze zm.) przyznające strażnikom gminnym (miejskim) inne niż przewidziane w ustawie ? Prawo o ruchu drogowym zostały wydane z przekroczeniem granic upoważnienia ustawowego. Stanowisko takie zostało poparte przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdził, iż kompetencja do uregulowania w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego innych, niż wprost wskazanych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, uprawnień strażników miejskich do dokonywania określonego rodzaju czynności, nie znajduje umocowania w art. 131 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Należy podkreślić, iż stosownie do art. 87 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Zgodnie z art. 92 Konstytucji rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Zgodnie z art. 178 Konstytucji Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Przepis ten nie tylko upoważnia, ale również zobowiązuje sędziów do badania zgodności stosowanych aktów prawwa niższego rzędu z ustawami i Konstytucją. Podobnie uznał Sąd Najwyższy stwierdzając, iż art. 178 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że ?sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom?, wynikają dla sądów uprawnienia do samodzielnej oceny i ustalenia zgodności podustawowych aktów normatywnych z ustawami, przy rozpoznawaniu także spraw karnych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności z ustawami, odmowy ich zastosowania w konkretnej sprawie (OSNKW 2005/9/83). W oparciu o wskazane okoliczności, stwierdzić należy, że straż gminna (miejska) nie jest organem, który na mocy art. 57 § 1 k.p.s.w., jest uprawniony do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w niniejszej sprawie. Na koniec należy wskazać, iż podobne stanowisko, w podobnym stanie faktycznym zajął Sąd Okręgowy w Koszalinie w postanowieniu z dnia 04 kwietnia 2006 r. Sygn. akt Waz -zaż. 19/06. Sąd w niniejszym składzie w pełni popiera zawartą tam argumentację. Mając powyższe na uwadze na podstawie powołanych wyżej przepisów orzeczono, jak w sentencji.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: