e-prawnik.pl Porady prawne

Suma inwentaryzacji a koszt działalności

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą w przedmiocie usług budowlano-montażowych. W roku 2003 r. rozliczałem się z urzędem skarbowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na dzień 31 grudnia 2003 r. sporządziłem inwentaryzację materiałów montażowych zakupionych, lecz niesprzedanych i niewbudowanych. Suma inwentaryzacji wyniosła powiedzmy 30000 PLN. W roku 2004 rozliczałem się z fiskusem na zasadach ogólnych (książka przychodów i rozchodów). Wartość inwentaryzacji na dzień 31.12.2004 r. wyniosła 0,00 PLN. Czy w związku ze zmiana formy opodatkowania 2003/2004 mogę bez obaw te 30000 zł wpisać w koszty na dzień 31.12.2004 r. jako różnicę rocznych remanentów?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Suma inwentaryzacji a koszt działalności

23.1.2005

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 ustawy, a kosztami uzyskania

  • powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub
  • pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Celem umożliwienia ustalenia powyższej różnicy § 27 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przewiduje obowiązek sporządzania spisu z natury, między innymi, na dzień 1 stycznia oraz na koniec każdego roku podatkowego. Oznacza to, że na dzień 1 stycznia 2004 r. obowiązany Pan był dokonać remanentu dla celów podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

To właśnie ten spis powinien być podstawą do ustalenia różnicy między remanentem końcowym i początkowym, a nie spis z natury dokonany w oparciu o przepisy regulujące opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym. W Pańskim przypadku nie ma jednak innego wyjścia jak przyjąć, że remanent końcowy sporządzony w oparciu o przepisy regulujący opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym stanowi jednocześnie remanent początkowy dla celów podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Problem polega na tym, że zasady dokonywania remanentów nieco się różnią. Trudno powiedzieć czy w Pańskim przypadku różnice te mają znaczenie na wynik remanentu - wskazane jest dokładne przeanalizowanie przepisów art. 20 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz § 27 i nast. rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Aczkolwiek istnieje pewne ryzyko wątpliwości organów podatkowych co do prawidłowości dokonanych remanentów, tym niemniej nie ulega wątpliwości, iż ma Pan prawo pomniejszyć dochód (ale nie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów; efekt jest co prawda ten sam, lecz podkreślić należy, iż przepisy nie przewidują zaliczania różnicy remanentowej do kosztów uzyskania przychodów). W najgorszym razie organy podatkowe będą mogły próbować oszacować faktyczny remanent początkowy na podstawie remanentu końcowego na gruncie przepisów regulujących opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym (wątpliwe jest jednak, w kontekście minimalnych różnic między zasadami dokonywania remanentów, aby organy podatkowe się na to zdecydowały).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ