Szerokość drogi dojazdowej do działki

Pytanie:

"Jestem współwłaścicielem działki gruntu stanowiącej drogę dojazdową do kilkunastu działek budowlanych. Szerokość tej drogi to ok 3,5 metra. Podział gruntu nastąpił na początku lat 90-tych. Niektóre działki zostały wówczas zabudowane i mają solidne murowane ogrodzenia. Obecnie naczelnik Wydziału Architektury w gminie odmawia innym właścicielom działek udzielenia pozwolenia na budowę ponieważ nie zapewniamy dojazdu o szer.5 m. Czy wymagania urzędu gminy są zasadne, a jeśli tak to jakie są możliwości prawne i praktyczne spełnienia tych wymagań? "

Odpowiedź prawnika: Szerokość drogi dojazdowej do działki

Zgodnie z wydanym na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 prawa budowlanego rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a konkretnie jego par. 14 ust. 1:  do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m.  

ust. 2 tego przepisu: dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.  

Jak wynika z tych przepisów sytuację każdej nieruchomości należy oceniać osobno uwzględniając m.in. jej przeznaczenie i sposób użytkowania a także ochronę przeciwpożarową. Nie znamy dokładnych warunków położenia tych nieruchomości, oraz innych okoliczności, które mogłyby przemawiać za wymogiem  węższego bądź szerszego do nich dojazdu. Jedynie osoba dysponująca fachową wiedzą i doświadczeniem może dokonać w sposób trafny takiej oceny i stwierdzić czy wskazany przez gminę wymóg dojazdu o co najmniej 5 metrowej szerokości jest zasadny. Można jedynie wskazać, że minimalny wymóg wymieniony w par. 14 ust. 1 (3 metry), dotyczy jezdni, nie zaś całej drogi (która obejmuje nadto pobocze, rów melioracyjny).

Jeśli chodzi o prawne rozwiązania tej sytuacji, to art. 9 ust. 1 prawa budowlanego przewiduje możliwość odstępstw od wskazanych w art. 7 wymogów technicznych, ale tylko jeśli jest to szczególnie uzasadnione. O udzieleniu zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych albo o odmowie zgody na to odstępstwo orzeka właściwy organ w drodze postanowienia. Od rozstrzygnięcia tego przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji.

Jeśli chodzi o możliwości praktyczne spełnienia takiego wymogu, to pytanie dotyczy wiedzy specjalistycznej (inżynierskiej, nie jest możliwe udzieleni odpowiedzi w tym przedmiocie.   


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika