Szkolenie w zakresie towarów ADR

Pytanie:

Prowadzę firmę szkoleniową z zakresu BHP jako osoba fizyczna. Czy mogę organizować kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR? Jakie wymogi muszę spełnić i na czym polega egzamin?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prowadzenie szkolenia w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych ADR wymaga spełnienia wielu wymogów przewidzianych przez przepisy prawne. Obowiązki osób czy też podmiotów prowadzących takie szkolenia zostały szczegółowo określone w ustawie z dnia z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2002 Nr 199 poz. 1671). Jak wskazuje przepis art. 12 niniejszej ustawy:

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów dokształcających jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające. Przedsiębiorca wykonujący w/w działalność gospodarczą, zwany dalej "prowadzącym kurs", jest obowiązany spełniać następujące warunki i wymagania:

 1. mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

 2. posiadać warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne gwarantujące przeprowadzenie kursu dokształcającego zgodnie z jego programem;  

 3. zapewnić prowadzenie kursu dokształcającego przez wykładowców, którzy posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w dziedzinie: właściwości towarów niebezpiecznych, konstrukcji i eksploatacji opakowań, cystern i pojazdów przeznaczonych do ich przewozu, ratownictwa drogowego i chemicznego, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego lub posiadają świadectwo doradcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4 niniejszej ustawy ;

 4. posiadać zbiór przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz środki dydaktyczne, właściwe do rodzaju prowadzonego kursu dokształcającego, w szczególności: plansze, przeźrocza, fotografie, filmy, oprogramowanie komputerowe, modele pojazdów i przesyłek, wzory dokumentów;  

 5. posiadać możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursu dokształcającego.

Działalność szkoleniową może wykonywać przedsiębiorca:

 • w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości; 

 • który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.  

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające jest dokonywany na pisemny wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

 1. firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;  

 2. numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej;  

 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;  

 4. zakres prowadzonych kursów;  

 5. datę i podpis przedsiębiorcy.  

Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

Oświadczam, że: 
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające są kompletne i zgodne z prawdą;  
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia kursów dokształcających, określone w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.”.  

Oświadczenie powinno również zawierać:

 • firmę przedsiębiorcy;

 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Aby samemu prowadzić takie szkolenia, niezbędne byłoby więc posiadanie wyższego wykształcenia i co najmniej pięcioletniej praktyki zawodowej w dziedzinie: właściwości towarów niebezpiecznych, konstrukcji i eksploatacji opakowań, cystern i pojazdów przeznaczonych do ich przewozu, ratownictwa drogowego i chemicznego, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego lub posiadanie świadectwo doradcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4 niniejszej ustawy.

Zgodnie z art. 24 ustawy:

 Art. 24 . 1 Doradcą może być, z zastrzeżeniem ust. 7, osoba, która:

 1. ukończyła 21 lat;

 2. posiada wykształcenie wyższe;

 3. nie była karana za przestępstwo umyślne;

 4. posiada świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, zwane dalej „świadectwem doradcy”.

2. Świadectwo doradcy po raz pierwszy otrzymuje osoba, która:

1) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 1-3;
2) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs początkowy dla kandydatów na doradców, obejmujący szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych oraz przepisów obowiązujących w tym zakresie, zwany dalej „kursem początkowym”;
3) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na doradców przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego.

3. Świadectwo doradcy jest wydawane przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.

4. Wojewódzki inspektor transportu drogowego przedłuża ważność świadectwa doradcy albo wydaje nowe świadectwo doradcy na okres kolejnych 5 lat, jeżeli doradca:

1) nie przestał spełniać wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;
2) nie naruszył przez okres ostatnich 5 lat przepisów niniejszej ustawy;
3) jest posiadaczem ważnego świadectwa doradcy;
4) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla doradców przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego w ciągu roku przed datą upływu ważności świadectwa doradcy.

5. Egzaminy, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i w ust. 4 pkt 4, są przeprowadzane za opłatą, której koszt ponosi osoba zainteresowana.

6. Wojewódzki inspektor transportu drogowego cofa świadectwo doradcy, jeżeli doradca:

1) przestał spełniać wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;
2) naruszył przepisy niniejszej ustawy.

7. Osoba, której cofnięto świadectwo doradcy na podstawie ust. 6 pkt 2, nie może być doradcą przez okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu świadectwa. Po upływie tego terminu osoba ta, o ile spełnia wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może otrzymać świadectwo doradcy w trybie określonym w ust. 2.

8. Główny Inspektor Transportu Drogowego na podstawie informacji przekazywanych przez wojewódzkich inspektorów transportu drogowego prowadzi ewidencję doradców, w której umieszcza się dane dotyczące:

1) imienia i nazwiska;
2) daty i miejsca urodzenia;
3) numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej tego numeru - nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument;
3a) obywatelstwa;
4) adresu zamieszkania;
5) daty i miejsca wydania oraz numeru świadectwa doradcy;
6) daty ważności świadectwa doradcy.

9. Dane, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i 5, są ogólnodostępne.

10. Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazuje Komisji Europejskiej katalog pytań egzaminacyjnych dotyczących egzaminów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i w ust. 4 pkt 4.

Kurs początkowy prowadzą przedsiębiorcy posiadający uprawnienia doradcy ADR (takie kursy będzie więc uprawniony prowadzić także Pan sam, po spełnieniu powyższych warunków.

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów reguluje Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 roku w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2005, Nr 200 poz. 1654).

Jak więc wynika z powyższego, samo prowadzenie szkoleń BHP nie uprawnia Pana do prowadzenia szkolenia w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

RB

14.5.2010 10:56:11

Re: Szkolenie w zakresie towarów ADR

Bzdura! Art. 19. 1. Osoby, inne niż kierowcy zobowiązani do posiadania zaświadczenia ADR, zatrudnione przy przewozie towarów niebezpiecznych lub czynnościach związanych z tym przewozem, w tym przy załadunku lub rozładunku, powinny zostać przeszkolone przez przedsiębiorcę lub na jego koszt w zakresie odpowiednim do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Przepisy nie mówią o tym że muszą przejść kurs dokształcający - jak dla kierowców!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.4.2006

  Opodatkowanie usług naukowo-badawczych VAT-em

  W niedawnym piśmie Ministerstwo Finansów odniosło się do kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usług podatkiem od towarów i usług. W niniejszym opracowaniu przedstawiono (...)

 • 20.4.2007

  Faktury VAT wystawiane przez nabywcę - nowy sposób dokumentacji

  Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o VAT, podatnicy uzyskali możliwość przerzucenia obowiązku wystawiania faktur VAT na nabywcę. Jest to czasem wygodny sposób spełnienia obowiązków związanych (...)

 • 16.7.2014

  Kupujesz elektroniczną pamiątkę z wakacji - uważaj, możesz zapłacić VAT

  Z treści ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zwolniony z podatku jest import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium (...)

 • 6.9.2005

  Potwierdzenia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów a VAT

  1 czerwca weszła w życie większa część obszernej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. W zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nowe przepisy zmieniają listę dowodów dokumentacyjnych, (...)

 • 1.1.2014

  VAT 2014 r. Towary używane

  Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dostawa towarów używanych była zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało (...)