Taras w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego

Pytanie:

Czy utwardzenie terenu i założenie dużej markizy oraz postawienie kratki drewnianej z boku, kwalifikuje takie miejsce jako taras w rozumieniu Prawa budowlanego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych. Jak stwierdzono w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 2004 r. (II SA/Bd 224/2004): „Przepis zawarty w art. 29 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo budowlane wyraźnie stanowi, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa ogrodzeń. Również art. 29 ust. 2 pkt 5 tej samej ustawy stanowi, że pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych”. Z kolei zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie: „Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 5 Prawa budowlanego nie wymaga wydania pozwolenia na budowę wykonywanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych, a zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 wykonywanie takich robót wymaga zgłoszenia właściwemu organowi”. Samo utwardzenie więc pewnie powierzchni gruntu nie wymaga pozwolenia na budowę, podobnie jak nie wymaga tego postawienie ogrodzenia (jak rozumiemy, taką formę ma mieć kratka). Jednakowoż czy tak stworzona konstrukcja będzie mogła być potraktowana jako te dwa odrębne obiekty, czy jednak jako taras, trzeba ocenić biorąc pod uwagę konkretnie okoliczności. Rozważyć należy, czy będzie obiektem budowlanym, a więc budowlą stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Jeżeli dodatkowo markiza byłaby zainstalowana na ścianie domu, a rozciągała się jedynie nad utwardzonym terenem, skłanialibyśmy się ku braku konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Przywołamy przy tym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 stycznia 2008 r. (II SA/Gl 799/2007): „W myśl art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy Prawo budowlane nie wymaga pozwolenia na budowę instalowanie urządzeń na obiektach budowlanych. Przywołany przepis nie precyzuje typów urządzeń, o których mowa, a w konsekwencji uznać należy, że obejmuje swym zakresem przedmiotowym wszystkie urządzenia, które nie mają zostać posadowione na gruncie lub zlokalizowane w innych miejscach, lecz zainstalowane mają być na istniejących obiektach budowlanych”. Markizę można bowiem uznać za takie właśnie urządzenie. Pamiętać jednak należy, iż przy tak nieostro sformułowanych przepisach prawa, ostatecznie o kwalifikacji danego obiektu zadecyduje i tak urzędnik zajmujący się sprawą. W różnych miejscach Polski znane są odmienne praktyki związane z interpretacją niektórych przepisów Prawa budowlanego. Dlatego sugerowalibyśmy kontakt ze starostwem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY