Termin rozpatrzenia sprawy przez SKO

Pytanie:

W dniu 2006.03.01 złożyłem odwołanie od Decyzji Starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożyłem w sekretariacie Starostwa otrzymując potwierdzającą datę (odwołanie złożone we właściwym terminie). Do dzisiaj, to jest 2006.04.26, nie otrzymałem decyzji z Kolegium. Jaki jest termin rozpatrzenia odwołania, czy mogę nie uzyskać żadnej odpowiedzi i jakie to rodzi skutki prawne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W Samorządowym Kolegium Odwoławczym sprawy są rozpatrywane według kolejności ich wpływu, w terminach określonych w ustawach procesowych, tj. w Ordynacji podatkowej oraz kodeksie postępowania administracyjnego (w zależności od rodzaju sprawy). Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje jednomiesięczny termin od daty wpływu pełnej dokumentacji w danej sprawie do siedziby Kolegium.

Jeżeli dojdzie do niezałatwienia sprawy w tym terminie strona powinna otrzymać zawiadomienie o niedotrzymaniu terminu wraz z podaniem przyczyn zwłoki oraz wyznaczeniem nowego terminu.

W przypadku bezczynności SKO stronie nie przysługuje skarga w rozumieniu rozdz. VIII kpa (postępowanie skargowo-wnioskowe) lub skarga do sądu administracyjnego. W tym drugim przypadku strona jest zobowiązana przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego wezwać SKO do usunięcia naruszenia prawa, polegającego na niezałatwieniu sprawy w terminie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: