Ugoda a reprezentacja w spółce cywilnej

Pytanie:

Spółka cywilna zawierała ugodę z kontrahentem. Jeden z jej wspólników jednak zakwestionował jej zapisy i jej nie podpisał. Ugoda została podpisana tylko przez jednego ze wspólników. Umowa spółki cywilnej ograniczała możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań w jej imieniu dla każdego wspólnika do kwoty 10 tysięcy złotych. Kwota zawieranej ugody jest wyższa. Czy taka ugoda jest ważna?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ugoda nie kreuje nowego stosunku zobowiązaniowego, lecz zmienia wcześniej zawartą umowę przez wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Z kolei ugoda sądowa ma charakter czynności procesowej podjętej przez strony w celu wywołania skutków przewidzianych w przepisach materialnoprawnych. Z przedstawionego pytania wynika, że dotyczy ono pierwszego rodzaju ugody.  Jeżeli treść umowy spółki stanowi, że wspólnicy nie mogą samodzielnie podejmować zobowiązań przekraczających kwotę 10000 zł, to nie stwarza to ograniczenia w reprezentacji do zawarcia ugody przez jednego wspólnika. Gdyby umowa ograniczała reprezentację w „sprawach dotyczących zobowiązań przekraczających 10000 zł”, to wtedy należałoby uznać, iż na ugodę muszą wyrazić zgodę wszyscy wspólnicy. Zgodnie z orzeczeniem SN z 14 listopada 2001 r., II CKN 438/99 sprzeciw wspólnika w odniesieniu do dokonanej przez innego wspólnika spółki cywilnej czynności prawnej, podjętej w ramach ustalonych w umowie spółki zasad jej reprezentacji przez tych wspólników, nie może oznaczać skutecznego odwołania danego wspólnikowi umocowania w umowie spółki. Z uwagi na powyższe ugodę należy uznać za ważną.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: