e-prawnik.pl Porady prawne

Poddanie się egzekucji w umowie dzierżawy

Pytanie:

Gmina zamierza zawrzeć umowę dzierżawy na grunt pod pawilonem handlowym nietrwale związanym z gruntem na czas określony na 3 lata. Czynsz dzierżawny płatny będzie w okresach miesięcznych. Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli dzierżawca zalega z opłatą za co najmniej 2 pełne okresy płatności, gmina może wypowiedzieć umowę dzierżawy bez zachowania terminu wypowiedzenia i żądać wydania gruntu po uprzednim usunięciu pawilonu. W przypadku, gdy dzierżawca nie wyda gruntu i nie usunie pawilonu, gmina zobowiązana jest wystąpić do sadu o wydanie nakazu usunięcia pawilonu i wydania gruntu. Czy istnieje możliwość, że w umowie dzierżawy dzierżawca podda się egzekucji z art 777 kpc, co umożliwiłoby pominięcie drogi sądowej i bezpośrednie skierowanie sprawy do komornika

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Poddanie się egzekucji w umowie dzierżawy

5.10.2012

Z art. 777 § 1 kpc wynika, że tytułami egzekucyjnymi są:

1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

1[1]) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,

2)

2[1])

3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;

5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

6) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

 

Z kolei forma wymagana dla ważności umowy dzierżawy nie została określona w przepisach dotyczących opisywanej umowy nazwanej. W celu zrekonstruowania odpowiedniej normy w tym zakresie należy zatem odwołać się do przepisów ogólnych Kodeksu cywilnego oraz do odpowiedni o stosowanych przepisów o najmie. Jednakże z żadnego ze wskazanych przepisów nie wynika konieczność zachowania formy aktu notarialnego, wobec czego zawarcie oświadczenia dłużnika w umowie dzierżawy zawartej wyłącznie w zwykłej formie pisemnej byłoby niewystarczające dla uzyskania skutku w postaci możliwości wykorzystania owego poddania się egzekucji jako tytułu egzekucyjnego. Poddanie się egzekucji przez dłużnika jest zatem możliwe, ale dla bytu tytułu wykonawczego konieczne jest dokonanie go w akcie notarialnym.

Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji nie powoduje jednak niedopuszczalności drogi sądowej. Oświadczenie takie nie zamyka możliwości toczenia przeciwko dłużnikowi postępowania – nie może być więc traktowane jako umowa, na mocy której wierzyciel skutecznie zrzeka się dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu rozpoznawczym (J. Gołaczyński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz.,  LEX nr 8688).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ