e-prawnik.pl Porady prawne

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Pytanie:

Mam pewien problem, niedawno przyszło mi upomnienie o niezapłacony abonament RTV. Czy muszę zapłacić zaległy abonament? W jaki sposób zabezpieczyć się na przyszłość żeby nie przychodziły wezwania do zapłaty? Czy mogę nie płacić tego abonamentu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

9.4.2015

Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o:

 • ustawę z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U.2014.1204);
 • rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. z dnia 12 października 2007 r.);
 • ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późniejszymi zmianami);

Wzięty został również pod uwagę aktualny stan orzecznictwa polskich sądów powszechnych.

Rozważając niniejszy stan faktyczny w pierwszej kolejności należy wskazać na art. art. 2 ustępy 1-3 ustawy o opłatach abonamentowych, które mają brzmienie:

 1. Za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe.
 2. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.
 3. Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Stosownie do treści wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 lutego 2013 roku, sygnatura akt VI SA/Wa 2240/12, LEX nr 1312509, posiadanie, w rozumieniu ustawy z 2005 r. o opłatach abonamentowych, zostało określone jako stan faktyczny rozpatrywany w oderwaniu od prawa własności, przy czym dla nałożenia stosownych obowiązków na pracodawcę określonych w art. 7 ust. 6 tej ustawy wystarczające jest wykazanie, że odbiornik będący w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu znajduje się w lokalu użytkowym zajmowanym przez jego firmę.

Jak wynika z powyższego, dla obowiązku uiszczenia abonamentu nie jest istotny fakt bycia właścicielem odbiornika. Znaczące jest natomiast jego posiadanie.

Jednakże w tym miejscu należy wskazać na § 5 ust 1 oraz 2 powołanego powyżej rozporządzenia, które mają brzmienie:

 1. Dotychczasowe dowody zarejestrowania odbiorników w formie imiennej książeczki opłaty abonamentowej za używanie odbiorników stanowią dowód zarejestrowania odbiorników nie dłużej niż przez okres dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
 2. Operator publiczny w terminie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia z urzędu nadaje posiadaczom imiennych książeczek, o których mowa w ust. 1, indywidualny numer identyfikacyjny. O nadaniu numeru operator publiczny powiadamia użytkownika, przesyłając zawiadomienie określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Rozporządzenie to zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2014 roku i w chwili obecnej już nie obowiązuje. Jednak na jego podstawie Poczta Polska zobowiązana była nadać każdemu posiadaczowi imiennej książeczki opłaty abonamentowej (które straciły ważność) nowy numer identyfikacyjny oraz poinformować użytkownika o tym numerze.

Zatem wydaje się celowe zwrócenie się przez Panią do Poczty Polskiej – w odpowiedzi na otrzymane wezwanie – z pismem, w którym zawnioskuje Pani o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów dokumentów, w oparciu o które nałożony został na Panią obowiązek zapłaty. Podstawą takiego działania jest dla Pani art. 73 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego.

Jeżeli po analizie dokumentacji w sprawie operator uzna, iż wezwanie nie powinno było być do Pani wysłane, zakończy postępowanie. Jednakże jeżeli dokumentacja okaże się prawidłowa oraz będą się w niej znajdowały dokumenty rejestracyjne, pozostanie Pani możliwość zwrócenia się z wnioskiem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o umorzenie lub rozłożenie na raty należności w oparciu o art. 10 ustawy o opłatach abonamentowych, który mówi, iż:

 1. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę, o której mowa w art. 5 ust. 3, oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu.
 2. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty należności wymienionych w ust. 1 podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
 3. Podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe dokument stwierdzający umorzenie lub rozłożenie na raty należności wymienionych w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

Na koniec należy jeszcze wskazać jeszcze na art. 4 przedmiotowej ustawy, który określa, jakie podmioty są zwolnione z opłat abonamentowych.

Art. 4. 1. Zwalnia się od opłat abonamentowych:

1) osoby, co do których orzeczono o:

a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.), lub

c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), lub

d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.);

2) osoby, które ukończyły 75 lat;

3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;

4) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);

5) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;

6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

7) osoby:

a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.),

b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.),

c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),

d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

e) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 oraz z 2014 r. poz. 598),

8) osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567).

3. Zwolnienia określone w ust. 1 przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.

4. Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić placówce pocztowej operatora wyznaczonego, o której mowa w ust. 3, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

Wnioski

Reasumując powyższe rozważanie prawne należy uznać, iż jeżeli dokumenty, w oparciu o które wysłano do Pani wezwanie okażą się prawidłowe, nie jest Pani zwolniona przez ustawę z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych, a także opłata nie zostanie umorzona, ani rozłożona na raty – będzie Pani zobowiązana do pokrycia należności jako posiadacz odbiornika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ