Uprawnienia do emerytury pomostowej

Pytanie:

Maszynista kolejowy, został odsunięty od czynności z powodu utraty zdrowia. Tak orzekł lekarz kończący badania okresowe. Ten maszynista spełnia wszystkie warunki do świadczenia zgodnie z Rozdz. 2 , z Art. 4 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych. Pracodawca nie zgodził się na rozwiązanie stosunku pracy i zmienił mu warunki pracy, proponując inne stanowisko pracy.Czy w takim przypadku, po wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracownika, po okresie 3 m-cy, (czas na odpracowanie wypowiedzenia), ten pracownik będzie miał prawo do przejścia na emeryturę pomostową?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o emeryturach pomostowych w kluczowym dla rozpatrywanej sprawy punkcie używa dość niefortunnego sformułowania, sugerującego, że rozwiązanie stosunku pracy powinno nastąpić z inicjatywy pracodawcy. Literalne rozumienie tego fragmentu przepisu należy więc uznać za błędne z racji zbyt dalekiej ingerencji w zasadę dobrowolnej decyzji o podjęciu zatrudnienia i sprzeczności z art. 65 Konstytucji RP. W związku z powyższym złożenie przez osobę zainteresowaną nabyciem prawa do emerytury pomostowej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę z dniem nadejścia terminu wypowiedzenia spowoduje ziszczenie przesłanki art. 4 pkt 7 wzmiankowanego aktu prawnego. Były pracownik będzie od tej chwili uprawniony do złożenia stosownego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozwiązanie stosunku pracy w roli warunku nabycia prawa uniemożliwia ustalenie prawa, dopóki nie nastąpi rozwiązanie stosunku pracy (spełnienie się wszystkich warunków). Uznanie przez ustawę o emeryturach pomostowych rozwiązania stosunku pracy za warunek nabycia prawa oznacza, że złożenie wszystkich dokumentów bez zaświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy spowoduje, iż organ rentowy wyznaczy termin na uzupełnienie środków dowodowych, a po upływie terminu wyda decyzję odmowną. Taka sytuacja może powstrzymywać pracownika przed rozwiązaniem stosunku pracy w sytuacji niepewności co do spełniania warunku stażu i satysfakcjonującej wysokości świadczenia. Powrót do pracy mógłby nie być możliwy. 

Zakładając, że pozostałe przesłanki z art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych zostały spełnione, należy uznać prawo pracownika do ubiegania się o świadczenie na tej podstawie. Uprawnienie do rozwiązania stosunku pracy nie jest uzależnione od zgody pracodawcy i wszelkie twierdzenia negujące tą tezę należy uznać za pozbawione oparcia w prawie.

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.7.2009

  Rekompensaty dla osób, które nie mogą przejść na emeryturę pomostową

  W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych przewidziano rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, lecz (...)

 • 16.9.2004

  Emerytury i renty nauczycieli akademickich

  Nauczyciel akademicki oraz członkowie jego rodziny mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jako, (...)

 • 18.10.2017

  Emerytury dla obywateli Ukrainy?

  Dzięki postanowieniom umowy o zabezpieczeniu społecznym możliwe jest transferowanie świadczeń dla świadczeniobiorców mieszkających w Polsce, na ich rachunki bankowe. Inną zasadą, (...)

 • 2.6.2017

  Z jakich uprawnień emerytalnych mogą skorzystać nauczyciele?

  Nauczyciele mogą przejść na emeryturę na podstawie Karty Nauczyciela, o ile spełniają wszystkie warunki przewidziane dla tych uprawnień w przepisach oraz zgłoszą wniosek o emeryturę do 31 (...)

 • 16.4.2015

  Kto może przejść na emeryturę pomostową?

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje większość przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Ustawa ta określa m.in. warunki nabywania i utraty prawa do emerytur i rekompensat (...)