Urlop macierzyński nauczyciela

Pytanie:

Nauczycielka zatrudniona w szkole na czas określony od dnia 01.09.2001 r. do dnia 31.08.2004 r. przebywała na urlopie macierzyńskim w okresie od 09.06.2003 r. do 28.09.2003 r. Po urlopie macierzyńskim przebywała na urlopie wypoczynkowym. Z dniem 10.11.2003 r. powróciła do pracy, korzystała z urlopu w 2004 r. w czasie ferii zimowych (2 tygodnie), a następnie złożyła podanie o urlop wychowawczy w okresie od 01.03.2004 r. do 25.06.2004 r. (ostatni dzień zajęć szkolnych). Czy nauczycielce powinien być udzielony urlop wychowawczy do 25.06.2004 r., czy zgodnie z paragrafem 17 ustawy w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych (urlop dłuższy niż 1 m-c) do 31.08.2004 r.? Jeśli do 31.08.2004 r., to za jaką ilość dni należy wypłacić ekwiwalent za urlop?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 

Karta Nauczyciela stanowi w art. 67a, iż z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego nauczyciel występuje do organu, który nawiązał z nim stosunek pracy. Warto przy tym zaznaczyć, iż wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien być zgłoszony co najmniej na 1 miesiąc przed wskazanym terminem rozpoczęcia tego urlopu. W przypadku nauczycieli zastosowanie w pierwszej kolejności mają przepisy Karty Nauczyciela, a nie przepisy ogólne z zakresu prawa pracy. Dlatego też należy stwierdzić, że skoro Karta Nauczyciela stanowi także, iż "termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego; w takim przypadku termin udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela - odpowiedniemu przedłużeniu", to skoro nauczycielka złożyła stosowny wniosek, to generalnie jej urlop wychowawczy powinien trwać do końca wakacji, skoro jednak wyraźnie o to nie wnioskuje, urlop ten może zakończyć się z ostatnim dniem roku szkolnego. Domyślamy się, iż skoro pyta Pani/Pan o ekwiwalent za urlop, to chodzi o niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Zastosowanie ma tutaj art. 66 Karty Nauczyciela, który w ustępie 2 stanowi, iż w razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego - [nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu], nie więcej jednak niż za 8 tygodni w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe (im bowiem przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania), a nie więcej niż za 35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne (im bowiem przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Aga Tetela

1.2.2010 11:59:0

Re: Urlop macierzyński - Karta Nauczyciela

ale czy po urlopie maciezynskim ale przed urlopem wychowawczym moge wziąc ekwiwalent ewentualnie wybrac urlop wypoczynkowy zaległy i należny jako nauczycielka i czy moge napisac prosbe o urlop wychowawczy z gory na 3 lata?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.3.2015

  Urlop macierzyński - Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

  W ostatnim czasie weszło w życie wiele nowelizacji prawa pracy, regulujących na nowych zasadach uprawnienia zawiązane z macierzyństwem przysługujące pracownikom. Wydłużono okresy pozostawania (...)

 • 8.9.2017

  Urlopy dla rodziców

  Od stycznia do lipca br. z urlopów dla rodziców skorzystało ponad 500 tys. osób w tym 402 tys. kobiet i 97,3 tys. mężczyzn. To ponad 20 tys. więcej niż w analogicznym okresie (...)

 • 10.1.2015

  Zasiłek macierzyński - Kiedy przysługuje i ile wynosi zasiłek macierzyński

  Wysokość zasiłku macierzyńskiego, zasady przyznawania, okres wypłacania. Zasiłek macierzyński bez ubezpieczenia chorobowego.

 • 14.5.2017

  Rodzice na urlopach

  Wraz z wzrostem liczby urodzeń rośnie liczba urlopów rodzicielskich. Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 (...)

 • 12.11.2012

  Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wysokości od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, (...)