e-prawnik.pl Porady prawne

Urlop wypoczynkowy dla stażysty

Pytanie:

Czy przysługuje urlop stażyście, który jest na stażu z Urzędu Pracy od ponad 6 miesięcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Urlop wypoczynkowy dla stażysty

Nie- bezrobotnemu odbywającemu staż nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Ustawa o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu wprowadziła całkiem nową regulację prawną adresowaną do absolwentów dotyczącą instytucji stażu odbywanego przez osoby posiadające ten status u pracodawcy. Szczególne przepisy w tym zakresie wprowadza rozporządzenie MPiPS z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta. Przepisy szczegółowo regulują dość złożoną problematykę prawną związaną z sytuacją prawną absolwenta skierowanego na staż. Złożoność statusu prawnego absolwenta odbywającego staż u pracodawcy wynika to z tego, że w trakcie odbywania stażu absolwent nie jest związany z pracodawcą stosunkiem pracy. Zachowuje zatem status bezrobotnego, ciążą w związku z tym na nim obowiązki bezrobotnych, ale również przysługują przewidziane dla nich uprawnienia. Wśród tych uprawnień nie ma jednak prawa do urlopu wypoczynkowego.

Potrzebujesz porady prawnej?