Ustny wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem

Pytanie:

Mam 28.08.2006 sprawę w Sądzie Pracy. Poprzednie 2 sesje tej sprawy nie zakończyły się orzeczeniem Sądu. Liczę, że tym razem bedzie rozstrzygnięcie. Niezależnie od treści wyroku na pewno będzie apelacja: z mojej strony, gdy wyrok bedzie niekorzystny dla mnie lub pracodawcy, gdy bedzie dla mnie korzystny. Ponieważ od 01.09.2006 wybieram się na urlop czy mogę zgłosić ustnie w Sądzie o odpis wyroku z uzasadnieniem - czy muszę wystąpić na piśmie? Ile dni ma Sąd na wydanie odpisu z uzasadnieniem i czy może mi przysłać do domu? Ile czasu mam na złożenie apelacji od otrzymania odpisu? Jak nie odbiorę odpisu do końca września to czy mogę odebrać w październiku z złożyć apelację? Czy moja nieobecność we wrześniu nie wpłynie w jakiś sposób na całą sprawę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dopuszczalne jest złożenie ustnie do protokołu właściwego sądu wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wniosek o uzasadnienie jednak nie może być zgłoszony przed wydaniem wyroku. Ustne zgłoszenie jest dopiero możliwe po wydaniu wyroku w sądzie właściwym do protokołu.

Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzydzieści dni. Jest ono doręczane do miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub tam gdzie się adresata zastanie.

Apelację należy wnieść w terminie dwutygodniowym od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. W przypadku, gdy stroną jest osoba fizyczna pisma do niej skierowane należy dostarczyć jej osobiście. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Z tego względu dopuszcza się możliwości doręczenia zastępczego. W razie braku adresata w miejscu zamieszkania pismo sądowe można dołączyć dorosłemu domownikowi, a jeśli takiego nie ma – administracji domu, dozorcy lub sołtysowi jeśli osoby te nie są przeciwnikami adresata w sprawie i zobowiązały się do przekazania pisma. Jeśli adresat nie zostanie zastany w miejscu pracy pismo może odebrać osoba uprawniona do odbioru pism. Jest to tak zwane doręczenie zastępcze. Stwarza domniemanie dostarczenia pismo. Może być obalone poprzez wykazanie, że pismo nie trafiło do rąk właściwego adresata. Jeśli te sposoby doręczenia nie przyniosą efektu dopuszczalne jest pismo przesłane pocztą złożyć w placówce pocztowej operatora publicznego, a doręczane w inny sposób w urzędzie właściwej gminy. Zawiadomienie o piśmie powinno zostać umieszczone na drzwiach mieszkania lub skrzynce pocztowej. W tym przypadku datą doręczenia pisma sądowego jest data, w której upłynął termin do odbioru złożonego pisma z odpowiedniej placówki, jeżeli przed upływem tego terminu adresat nie zgłosił się po jego odbiór. Termin do wniesienia apelacji będzie, zatem w tym ostatnim przypadku biegł od dnia upływu terminu do odbioru pisma. W przypadku braku wniesieniu odwołania w przeciągu dwóch tygodni od tej daty – wniesienie apelacji będzie bezskuteczne tj. nie wywoła zamierzonych skutków prawnych. Jeśli zatem np. termin do odbioru pisma minie 20 września, to wniesienie skutecznej apelacji 10 października będzie bezskuteczne. W stanie przedstawionym w pytaniu wyjazd zagraniczny nie uzasadnia przywrócenia terminu do złożenia apelacji, bowiem osoba, która w trakcie postępowania zmienia miejsce zamieszkania i nie informuje o tym sądu mimo obowiązku poniesie tą negatywną konsekwencję, że doręczenie na aktualny adres będzie uważane za właściwe.

Aktywne uczestnictwo w toczącym się procesie jest zazwyczaj korzystne dla biorącego udział w tym postępowaniu. Pozwala na aktywną ochronę swych praw i przedstawianie okoliczności świadczących na swoją korzyść. Brak uczestnictwa w rozprawie zmniejsza te możliwości. Nie pozwala na natychmiastowe ustosunkowanie drugiej strony i dostosowywania własnego zachowania do zmieniającej się sytuacji. Wpływ nieobecności strony procesu na toczące się postępowanie zależy jednak od konkretnych okoliczności sprawy. Złożenie jak już powiedziano na wstępie wniosku ustnie o uzasadnienie przed wydaniem wyroku jest nieskuteczne i wniosek taki podlega oddaleniu a termin na wniesienie apelacji nie zostanie z tego powodu wstrzymany.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: