Utrzymanie czystości na klatce schodowej

Pytanie:

Jestem zarządcą sądowym nieruchomości, która w 100 % stanowi własność prywatną. Budynek to lokale mieszkalne. W jednej z klatek schodowych na najwyższym piętrze lokatorzy w klatce zrobili magazyn rzeczy używanych i chwilowo niepotrzebnych (stare telewizory, pudła po sprzęcie komputerowym, odzież, meble,obuwie). Czy istnieją jakieś przepisy zakazujące przetrzymywania na klatce schodowej budynku przedmiotów i rzeczy należących do mieszkających tam ludzi. Klatka schodowa jest wprawdzie częścią wspólną, ale nie stanowi przecież miejsca magazynowania rzeczy chwilowo niepotrzebnych. Czy mogę wezwać mieszkających w tej klatce lokatorów do zabrania swoich rzeczy? Jeśli tak to na jakiej podstawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

We wskazanej sytuacji może Pan co do zasady wskazywać na dwa zagadnienia. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że jak Pan zauważył, klatka jest częścią wspólną nieruchomości w rozumieniu ustawy o własności lokali:

Art.3.1.W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali.

2.Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Z samej definicji nieruchomości wspólnej wynika, iż nie mogą one służyć, jeśli inaczej się nie umówiono np. w ramach tzw. podziału quad usum, to faktycznego korzystania przez wyłącznie jednego z właścicieli kosztem wszystkich pozostałych, którzy zostają pozbawieni de facto możliwości zwykłego korzystania z nieruchomości wspólnej. Niewątpliwie zaś zwykłym przeznaczeniem klatki schodowej nie jest składowanie tam zbędnych przedmiotów.

W dalszej kolejności należy stwierdzić, że na Panu jako zarządcy ciążą określone obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Nie wchodząc w szczegóły warto wskazać następujące przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej:

Art.3.1.Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

2.Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa w ust. 1, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.

Art.4.1.Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

1)przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;

2)wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

3)zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

4)zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

5)przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

6)zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;

7)ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W związku z powyższym może Pan wskazywać, że samowolne gromadzenie przedmiotów na klatce schodowej utrudnia np. drogę ewakuacji oraz ewentualną akcję gaśniczą oraz samo w sobie może stanowić ognisko pożaru.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY