VAT przy imporcie towarów

Pytanie:

"Firma dokonuje importu towarów. Czy podatek VAT przy imporcie nalicza się w identyczny sposób, jak przy zakupie (jako VAT należny), tzn. czy obie czynności różnią się w jakiś sposób formą opodatkowania? Przy dokonywaniu importu firma otrzymuje z urzędu celnego dokument SAD, lub też potwierdzenie zapłaty. Czy dokumenty te należy traktować dokładanie tak, jak standardowe faktury zakupu? Jak rozliczyć podatek w przypadku, gdy pośrednikiem jest firma spedycyjna, np. Fedex? Firma ta wystawia fakturę, w której uwzględniony została akcyza, VAT oraz należność za pośrednictwo. Czy wspomniany dokument (faktura) należy traktować dokładnie jak dokument otrzymany z urzędu celnego?"

Odpowiedź prawnika: VAT przy imporcie towarów

Import towarów jest jedną z czynności opodatkowanych VAT. Pod pojęciem tym należy rozumieć przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego (tzn. spoza Unii Europejskiej) na terytorium Polski.

Podatnikami VAT w przypadku importu towarów – o ile towar nie jest objęty określonymi procedurami celnymi, takimi jak: uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

Obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje co do zasady (zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy o VAT) z chwilą powstania długu celnego (chyba że towar jest objęty określonymi procedurami celnymi).

Podstawą opodatkowania w imporcie towarów (zgodnie z art. 29 ust. 13 ustawy o VAT) co do zasady jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. Podstawa opodatkowania obejmuje, o ile elementy takie nie zostały do niej włączone: prowizję, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego towary są importowane. Do podstawy opodatkowania dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu towarów.

Podatek z tytułu importu towarów jest obliczany przez podatnika i wykazywany w zgłoszeniu celnym. Podatek ten nie występuje na deklaracji VAT-7, pojawia się tylko w dokumencie celnym. Kwota zapłaconego przez podatnika na granicy podatku podlega przekształceniu w podatek naliczony i jest ona ujmowana w deklaracji VAT-7. Kwotę podatku naliczonego w przypadku importu stanowi, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT  - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT powstaje:

  • w przypadku podatników składających deklaracje VAT za okresy miesięczne – w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał dokument celny;

  • w przypadku podatników składających deklaracje VAT za okresy kwartalne – w rozliczeniu za kwartał, w którym podatnik otrzymał dokument celny;

  • w przypadku podatników rozliczających się metodą kasową – w rozliczeniu za kwartał, w którym dokonali zapłaty podatku wynikającego z dokumentów celnych.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy o VAT podstawą do dokonania odliczenia VAT z tytułu importu towarów jest dokument celny. W przepisach brak jest definicji pojęcia „dokument celny”; uznaje się, iż może nim być jakikolwiek pisemny akt właściwego organu celnego zawierający informację o dopuszczeniu towaru na polski obszar celny oraz o wymiarze należności celnych (tak: D. Kosacka-Łędzewicz, B. Olszewski, Eksport-import i transakcje wewnątrzwspólnotowe. Opodatkowanie, Wrocław 2004, s. 97). Znormalizowanym dokumentem celnym, na którym dokonywane jest zgłoszenie celne w obrocie towarowym z zagranicą jest SAD. Nie będzie natomiast traktowana jako dokument celny faktura wystawiona przez pośrednika (firmę spedycyjną).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika