e-prawnik.pl Porady prawne

Wartość przedmiotu apelacji

Pytanie:

Apelacja (podział majątku) powinna zawierać wartość przedmiotu zaskarżenia. Czy wartość przedmiotu zaskarżenia to cała wartość majątku czy stanowi tylko tylko tą część z którą się nie zgadzam np. tylko wysokość spłaty jaką muszę ponieść i czy jeżeli zaskarżam również koszta sądowe to czy kwotę tą należy dodać do wysokości spłaty którą zaskarżam czy też można podać wartość przedmiotu zaskarżenia jednej rzeczy(wysokość spłaty którą zaskarżam) i pod tą wartością jeszcze raz wartość zaskarżenia kosztów sądowych. .

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wartość przedmiotu apelacji

11.3.2011

Zgodnie z art. 368 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego, w sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia. Brak w skardze apelacyjnej oznaczenia wartości przedmiotu zaskarżenia jest brakiem formalnym, który spowoduje wezwania skarżącego do uzupełnienia (pod rygorem odrzucenia apelacji)- o czym może Pan przeczytać w naszej informacji prawnej:

Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 marca 2008 r., sygn. III CZP 7/2008, LexPolonica nr 1872959 Nieuzupełnienie przez stronę braku formalnego apelacji, polegającego na niewskazaniu wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawie o naruszenie posiadania, nie uzasadnia odrzucenia apelacji. 

Wartość przedmiotu zaskarżenia należy określić, stosując odpowiednio art. 19-24 i 25 § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Co do zasady wartość przedmiotu zaskarżenia nie może być wyższa niż wartość przedmiotu sporu (chyba że powód rozszerzył powództwo albo sąd orzekł ponad żądanie). Wartość przedmiotu zaskarżenia nie musi być jednak zgodna z wartością przedmiotu sporu, gdyż skarżący może zaskarżyć wyrok sądu I instancji tylko w części. W tych wypadkach wartość przedmiotu zaskarżenia stanowi wartość zaskarżonej części wyroku, będzie zatem niższa od wartości przedmiotu sporu.

Jeżeli zatem skarży się orzeczenie jedynie w części, winno się oznaczyć wpz jako wartość tej zaskarżonej części. W przypadku natomiast, gdy poza skarżeniem rozstrzygnięcia co do meritum sprawy kwestionuje Pan również wysokość kosztów sądowych, nie podaje się ich wartości jako wartości przedmiotu zaskarżenia. Inaczej jest w przypadku, gdyby miały być kwestionowane jedynie koszty sądowe – w takim wypadku wnosi się zażalenie, w którym jako wpz podaje się wysokość zasądzonych kosztów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ