Właściwość miejscowa sądu

Pytanie:

Firma niemiecka chce podpisać umowę z firmą polską (nie powiązaną kapitałowo lub organizacyjnie). Czy w umowie może być zawarta klauzula, że: - sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd niemiecki, - rozstrzygnięcia zapadać będą według prawa niemieckiego? Czy podpisanie takiej klauzuli w umowie jest legalne i obowiązujące z punktu widzenia prawa polskiego? Jeśli tak, to czy wymagana będzie (w razie zaistnienia takiej sytuacji) konieczność występowania przez firmę polską przed sądem niemieckim jako pozwany lub pozywający?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Możliwe jest zawarcie w umowie klauzuli, wyłączającej jurysdykcję sądów polskich. Klauzula taka (która w rzeczywistości stanowi odrębną umowę, mimo iż jest zawarta w umowie bazowej), zwana umową derogacyjną jest w świetle prawa polskiego skuteczna, jeśli zostanie zawarta między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, w zakresie zobowiązań z umów, oraz pod warunkiem, że umowa taka jest skuteczna według prawa państwa, którego sądy mają rozstrzygać spory między stronami (czyli wg prawa niemieckiego). W wypadku zawarcia takiej umowy derogacyjnej, jurysdykcja (czyli kompetencja do rozstrzygania sporów) sądów polskich zostaje wyłączona. W sytuacji, gdy powstanie spór między stronami i strona wniesie pozew do sądu polskiego, sąd odrzuci ten pozew w wypadku, gdy druga strona zgłosi zarzut niewłaściwości tego sądu ze względu na zawarcie umowy derogacyjnej. Spowoduje to konieczność występowania przed sądem niemieckim strony polskiej - w roli powoda lub pozwanego. Jeśli chodzi w wybór prawa, wegług którego rozstrzygane będą ewentualne spory między stronami, to zgodnie z art. 25 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe, strony umowy mogą poddać swoje stosunki wybranemu przez siebie prawu, jeśli pozostaje ono w związku ze zobowiązaniem. W opisywanym przypadku, prawo niemieckie pozostaje w ścisłym związku ze zobowiązaniem, ponieważ jedna ze stron umowy ma swoją siedzibę w Niemczech, dlatego wybór prawa niemieckiego należy uznać za skuteczny w świetle prawa polskiego. Zawarcie zatem w umowie klauzuli wyboru prawa i klauzuli derogacyjnej spowoduje, że spory między stronami będą rozstrzygane w Niemczech, zgodnie z prawem niemieckim.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY