Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

Pytanie:

"Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie koncesji?"

Odpowiedź prawnika: Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2006 nr 89 poz. 625) wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy - również ich imiona i nazwiska;  

2) określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja, oraz projekt planu, o którym mowa w art. 16;  

3) informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą;  

4) określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności;  

5) określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem;  

6)  numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). 

 

Do wniosku należy dołączyć także załączniki – dokumenty potwierdzające, że spełnione są warunki formalnoprawne i organizacyjne, dokumenty określające możliwości techniczne prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi i dokumenty potwierdzające,  że wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi zapewniającymi prawidłowe wykonywanie działalności lub ma możliwości ich pozyskania. Pełen ich wykaz znajduje się na stronie internetowej Urzędu.

Dokumenty te powinny być oryginałami albo poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami tych dokumentów.

Co jeżeli nie wszystkie dokumenty zostały załączone? Zastosowanie mieć będzie wówczas przepis art. 50 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym przedsiębiorca jest wzywany do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie. W sytuacji natomiast, gdy wnioskodawca nie podał adresu, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o udzielenie koncesji  należy skierować do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na adres właściwego terytorialnie Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki. Lista adresów Oddziałów Terenowych URE wraz z zasięgiem terytorialnym oraz danymi do kontaktu znajdują się na stronie internetowej URE:  www.ure.gov.pl .


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Anton 2013-01-07 20:34:13

    "nieaktualne bzdury" Jeżeli jest to prawda, to gdzie znajdę prawidłowe dane odnośnie ubiegania się o koncesję dla nowo powstałej spółki?

  • ja 2012-02-24 12:40:14

    nieaktualne bzdury


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika