e-prawnik.pl Porady prawne

Wniosek o stwierdzenie choroby zawodowej.

Pytanie:

Witam serdecznie, cztery lata temu podczas złożyłem wniosek o o stwierdzenie choroby zawodowej, zrobiłem to zaraz po przejściu na emeryturę. Niestety mój wniosek odrzucono, wyjaśniając to tym że, mój uszczerbek na słuchu nie jest na tyle poważny (przez wiele lat pracowałem na kopalni). Z roku na rok tracę słuch, chciałbym ponownie złożyć wniosek. Czy mam do tego prawo?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wniosek o stwierdzenie choroby zawodowej.

Niniejsza opinia prawna wydana została na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity - Dz.U.2009.167.1322), 

-ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz.U.2014.1502), 
-rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity - Dz.U.2013.1367) oraz poglądów doktryny i orzecznictwa sądów polskich.

Zgodnie z art. 2351 kodeksu pracy:

Art. 2351 . Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym"

W świetle natomiast treści art. 235 :

Art. 235 . Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

W załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych określono okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym dla choroby zawodowej: obustronnego trwałego odbiorczego ubytku słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowanego hałasem, wyrażonego podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczonego jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz na 2 lata.

Jak wskazano w literaturze, „Norma wynikająca z art. 2352 k. p. [kodeksu pracy – dop. red] odgrywa istotne znaczenie w procedurze stwierdzania choroby zawodowej. Po pierwsze, wprowadza wymóg udokumentowania objawów choroby zawodowej; po drugie, uzależnia stwierdzenie choroby zawodowej u byłego pracownika, a więc po ustaniu zatrudnienia w warunkach narażenia, od czasu zgłoszenia udokumentowanych objawów chorobowych (…)W przypadku ustania zatrudnienia w warunkach narażenia zawodowego (co nie musi oznaczać ustania stosunku pracy) ustawodawca uzależnił możliwość stwierdzenia choroby zawodowej od wystąpienia udokumentowanych (zobiektywizowanych - jak określił to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach) objawów chorobowych w zamkniętym czasie, wyznaczonym w wykazie chorób zawodowych. Nie jest więc możliwe stwierdzenie choroby zawodowej u byłego pracownika, u którego objawy schorzenia odpowiadającego określonej pozycji wykazu chorób zawodowych wystąpiły w późniejszym, niż ustalony w tym wykazie, okresie. (…) Obowiązujący obecnie wymóg zachowania okresów na zgłoszenie udokumentowanych objawów chorobowych spowodował, iż straciło aktualność dawne orzecznictwo przyjmujące, że stwierdzenie choroby zawodowej może nastąpić niezależnie od momentu wystąpienia objawów”. (Wyka T. [w:] Baran K.W. (red.), Ćwiertniak B.M., Driczinski S., Gładoch M., Góral Z., Kosut A., Książek D., Perdeus W., Piątkowski J., Skąpski M., Tomaszewska M., Włodarczyk M., Wyka T., Kodeks pracy. Komentarz, LEX, 2014, komentarz do art. 2352 ).

Przepisy nie zawierają zakazu ponownego złożenia wniosku o ustalenie choroby zawodowej, natomiast w niniejszej sprawie – z uwagi na przekroczenie terminu 2 lat od ustania zatrudnienia, nie będzie już niestety możliwe stwierdzenie choroby zawodowej polegającej na ubytku słuchu.


Potrzebujesz porady prawnej?