Wniosek wierzyciela o wpis do księgi wieczystej

Pytanie:

Mój dłużnik jest właścicielem nieruchomości, tyle że nie ujawnionym w księdze wieczystej. Czy mogę złożyć wniosek o wpisy do księgi w systemie elektronicznym na jednym wniosku KW-WPIS o ujawnienie mojego dłużnika w dziale drugim i jednocześnie o wpis hipoteki przymusowej (posiadam wszystkie niezbędne dokumenty, w tym tytuł wykonawczy) i zsumować opłaty za oba wpisy? Czy też muszę złożyć dwa oddzielne wnioski?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie jest do końca jasne, na jakiej podstawie chce Pani/Pan dokonać wpisu własności w dziale drugim.

Zgodnie z art. 626 [2] § 5 kpc wniosek o dokonanie wpisu może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej. Chodzi tu jednak np. o możliwość wpisania hipoteki. Wierzyciel nie ma legitymacji do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w dziale drugim na rzecz swego dłużnika.

Potwierdza to także § 4 tego artykułu, zgodnie z którym, jeżeli z dokumentów załączonych do wniosku wynika, że nastąpiła zmiana w prawie własności, sąd, zwracając wniosek, stosuje art. 62613 § 1, tj. urzędu dokonuje wpisu ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

W takim przypadku należy rozważyć wniesienie powództwa o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.  Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów z 15 marca 2006 r. (III CZP 106/2005, OSNC 2006, nr 10, poz. 160) powództwo o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym może wytoczyć tylko osoba uprawniona do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej (art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece; tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 124 poz. 1361 ze zm. i art. 626[2] § 5 kpc).

Pomijając powyższe uwagi, a odnosząc się jedynie do kwestii technicznej złożenia wniosku, należy stwierdzić, że w jednym wniosku możliwe jest zawarcia żądania dokonania kilku wpisów, np. wpisu własności i wpisu służebności (ograniczonego prawa rzeczowego). Można zsumować opłatę i wnieść ją łącznie za oba wnioski, przepisy tego nie zabraniają.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: