Wniosek wierzyciela o wpis do księgi wieczystej

Pytanie:

Mój dłużnik jest właścicielem nieruchomości, tyle że nie ujawnionym w księdze wieczystej. Czy mogę złożyć wniosek o wpisy do księgi w systemie elektronicznym na jednym wniosku KW-WPIS o ujawnienie mojego dłużnika w dziale drugim i jednocześnie o wpis hipoteki przymusowej (posiadam wszystkie niezbędne dokumenty, w tym tytuł wykonawczy) i zsumować opłaty za oba wpisy? Czy też muszę złożyć dwa oddzielne wnioski?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie jest do końca jasne, na jakiej podstawie chce Pani/Pan dokonać wpisu własności w dziale drugim.

Zgodnie z art. 626 [2] § 5 kpc wniosek o dokonanie wpisu może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej. Chodzi tu jednak np. o możliwość wpisania hipoteki. Wierzyciel nie ma legitymacji do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w dziale drugim na rzecz swego dłużnika.

Potwierdza to także § 4 tego artykułu, zgodnie z którym, jeżeli z dokumentów załączonych do wniosku wynika, że nastąpiła zmiana w prawie własności, sąd, zwracając wniosek, stosuje art. 62613 § 1, tj. urzędu dokonuje wpisu ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

W takim przypadku należy rozważyć wniesienie powództwa o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.  Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów z 15 marca 2006 r. (III CZP 106/2005, OSNC 2006, nr 10, poz. 160) powództwo o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym może wytoczyć tylko osoba uprawniona do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej (art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece; tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 124 poz. 1361 ze zm. i art. 626[2] § 5 kpc).

Pomijając powyższe uwagi, a odnosząc się jedynie do kwestii technicznej złożenia wniosku, należy stwierdzić, że w jednym wniosku możliwe jest zawarcia żądania dokonania kilku wpisów, np. wpisu własności i wpisu służebności (ograniczonego prawa rzeczowego). Można zsumować opłatę i wnieść ją łącznie za oba wnioski, przepisy tego nie zabraniają.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.9.2014

  Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • 8.10.2018

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 10.8.2011

  Księgi wieczyste - założenie i wpis do księgi wieczystej

  Założenie księgi wieczystej następuje na wniosek osoby uprawnionej. W wyjątkowych sytuacjach założenie księgi wieczystej może nastąpić z urzędu np. po otrzymaniu przez sąd zawiadomienia o (...)

 • 7.9.2016

  Zmiany w zasadach dotyczących ustanawiania hipotek na nieruchomościach rolnych

  W dniu 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)