Wniosek ZUS o udostępnienie danych pracownika

Pytanie:

ZUS przysłał do mego zakładu pracy wniosek o udostępnienie moich danych ze zbioru danych osobowych. Chciałem zobaczyć to pismo, jakie było wskazanie do udostępnienia moich danych. Odmówiono mi pokazania pisma twierdząc, że jest to pismo do administracji, a nie do mnie. Domyślam się, że chodzi o długi mojej byłej współmałżonki wobec ZUS. Czy mam prawo wglądu do pisma dotyczącego mojej osoby, a nie zaadresowanego bezpośrednio do mnie, tylko do mojego zakładu pracy? Czy zakład pracy powinien mnie poinformować o takim piśmie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo żądać udzielania informacji przez płatnika składek na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Pracodawca będący płatnikiem składem ma obowiązek udzielić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych tych informacji i nie jest konieczne informowanie pracownika o udzieleniu takiej informacji ani uzyskiwanie jego zgody. Informacje są udzielane na wniosek uprawnionego inspektora kontroli ZUS-u. Na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy płatnik ma obowiązek udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli.

Skoro pismo nie jest adresowane do Pana, pracodawca nie ma obowiązku informować Pana o przeprowadzaniu tej kontroli oraz o wniosku ZUS-u o udzielenie informacji zawartej w dokumentacji prowadzonej przez pracodawcę, a dotyczącej pracownika. Żaden przepis go do tego nie zobowiązuje.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

dd

12.10.2010 12:25:52

Re: Wniosek ZUS o udostępnienie danych pracownika

Niestety nie zgadzam się z tą opinią. Pracodawca jest administratorem danych osobych pracownika, w związku z tym pracownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji, komu te informacje zostały przekazane. Ponadto, dostep do danych na swój temat jest podstawowym uprawnieniem osoby, której dane dotyczą i wynika z art. 51 ust. 3 Konstytucji RP.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Gmina udostępni dane z ewidencji ludności

  Nowe przepisy nadają organom gmin ustawowo określoną kompetencję do udostępniania danych z rejestru PESEL. Wniosek o dane będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.

 • Jak uzyskać dane innej osoby z Rejestru Dowodów Osobistych?

  Jeśli ktoś potrzebuje uzyskać dane innej osoby z Rejestru Dowodów Osobistych (RDO), to może złożyć wniosek o udostępnienie danych - osobiście w urzędzie gminy lub listownie.

 • PPK i dane pracownika

  Pracodawca w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych z wybraną instytucją finansową, musi jej przekazać numer telefonu i adres (...)

 • Łatwiejszy dostęp do danych z rejestru PESEL

  W ramach wprowadzonych ułatwień, wnioskodawcy m.in. obywatele, przedsiębiorcy i podmioty publiczne, nie będą już musieli występować do MSWiA o udostępnienie danych z ogólnokrajowego rejestru (...)

 • Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wysokości od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, (...)

NA SKÓTY