e-prawnik.pl Porady prawne

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

Pytanie:

W przetargu na budowę drogi złożono 10 ofert. Jedna z ofert została złożona przez dwie firmy, które w ofercie nie podały w jakiej zależności pozostają względem siebie. Kto może występować jako strona w postępowaniu przetargowym jako oferent? Czy dwie firmy, startujące w przetargu muszą zawierać jakiś formę porozumienia (np. konsorcjum)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

23.4.2009

Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Poprzez wykonawcę rozumie się: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. Złożenie większej liczby ofert uzasadnia ich odrzucenie jako niezgodnych z ustawą.
Wykonawcy mają również możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenia zamówienia składają jedną, wspólna ofertę.  Zgodnie z jednym z poglądów przedstawiciela literatury przedmiotu, "Zamawiający w takim przypadku może żądać  (ale nie ma takiego obowiązku - przyp. red.) dołączenia do akt postępowania umowy regulującej współpracę wykonawców występujących w tym postępowaniu wspólnie i określającej wzajemne relacje między tymi podmiotami"(tak: Norek Emil, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie II). Dokument ten nie został jednak wprost wymieniony wśród dokumentów określonych rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ