e-prawnik.pl Porady prawne

Wybór recenzenta pracy doktorskiej a dane osobowe

Pytanie:

Wybór recenzenta określa ustawa z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki. W art. 20 pkt. 5 jest wzmianka, że recenzenci muszą być powoływani również z innych uczelni. Czy ogłoszenie nazwiska recenzenta przewodu doktorskiego z innej uczelni odbywa się na podstawie art. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, czy też art. 23 pkt.5? Czy ogłoszenie wybranego nazwiska recenzenta można zaliczyć do udostępnienia danych, czyli przetwarzania danych wg definicji ustawy o ochronie danych osobowych? Czy możemy mówić o przetwarzaniu danych wg definicji przetwarzania danych z ustawy o ochronie danych osobowych, jeśli odbywa się ono w sprawach osobistych, czy też w gronie osób znających? Na podstawie jakiej przesłanki można ogłosić imię i nazwisko recenzenta z innej uczelni?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wybór recenzenta pracy doktorskiej a dane osobowe

Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami rady jednostki organizacyjnej w przedmiocie wyznaczenia recenzentów. Uchwały są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

Do głosowania uprawnione są określone osoby wymienione w ustawie. W przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch recenzentów, a w przewodach habilitacyjnych powołuje się czterech recenzentów, w tym nie więcej niż jednego zatrudnionego w tej samej uczelni lub w innej placówce naukowej, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego, albo będącego członkiem rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód. Przyjęcie funkcji promotora, członka komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim, recenzenta w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a także sporządzenie opinii na wniosek Centralnej Komisji jest obowiązkiem nauczyciela akademickiego lub innego pracownika naukowego. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić zwolnienie od tego obowiązku. Skoro głosowanie odbywa się co do osoby i osoba ta ma obowiązek przyjęcia funkcji, to osoba taka nie może się zasłaniać ustawą o ochronie danych osobowych i twierdzić, że doszło do naruszenia jej praw. Przetwarzanie bowiem jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku - przesłanka wynikająca z przepisu prawa art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Zatem zrealizowanie obowiązku w postaci wyboru recenzenta i przyjęcia funkcji wynika z ustawy i w tym zakresie przetwarzanie danych jest dopuszczalne.

Potrzebujesz porady prawnej?