Wygaśnięcie umowy a odprawa emerytalna

Pytanie:

Zatrudniam 17 pracowników na umowę o pracę. Jednemu pracownikowi kończy się umowa o pracę (z upływem czasu, na który była zawarta do 29.02.2008 r.). Pracownik jest rencistą i w listopadzie 2008 r. kończy 60 lat tym samym chciałby złożyć dokumenty do ZUS i starać sie o emeryturę. Czy muszę wypłacić pracownikowi odprawę? W przypadku wypłaty odprawy pracownikowi uprawnionemu do ubiegania się o emeryturę jaką podstawę rozwiązania muszę wpisać na świadectwie i czy odprawę i kwotę wykazuje się w świadectwie pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 92[1] kp, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Jak wynika z przedmiotowego przepisu, prawo do odprawy będzie przysługiwało pracownikowi którego stosunek prawy ustał w związku z uzyskaniem prawa do świadczeń emerytalnych. Należy zaznaczyć, że nabycie prawa do przedmiotowej odprawy, nie jest uzależnione od sposobu ustania stosunku pracy - poza jednym wyjątkiem, a mianowicie, poza zwolnieniem bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 kp). Zatem rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na mocy porozumienia stron, wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną ze stron jaki na podstawie upływu czasu, na jaki umowa była zawarta. Jak więc wynika z powyższego przejście na emeryturę lub rentę nie musi być wyłączną czy jedyną przyczyną ustania stosunku pracy (Romer Maria Teresa Prawo pracy. Komentarz Warszawa 2005 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. 1052).

Stanowisko powyższe zostało potwierdzone wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 1999 r. (I PKN 174/99), zgodnie z którym przepis art. 92[1] § 1 kp wiąże prawo do odprawy emerytalnej z ustaniem, nie zaś z rozwiązaniem stosunku pracy. Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek upływu czasu na jaki zawarto umowę o pracę nie wyklucza jego związku z przejściem na emeryturę.

W przedstawionym stanem faktycznym będziemy mieli jednak do czynienia z ustanie stosunku pracy na podstawie upływu czasu na jaki została umowa zawarta. Pracownik z tym momentem nie uzyskuje prawa do emerytury, prawo takie nabędzie dopiero w listopadzie 2008 r. podczas gdy umowa o pracę wygaśnie z dniem 29 lutego 2008 r. Takiemu pracownikowi zatem nie będzie przysługiwało prawo do odprawy emerytalnej ani rentowej (stosunek pracy nie ustał w związku z uzyskaniem emerytury czy renty).

W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy na podstawie upływu czasu, na jaki była zawarta z jednoczesnym uzyskaniem przez pracownika praw do świadczeń emerytalnych, należy w świadectwie prawy wskazać w pkt. 3c podstawę prawną z art. 30 § 1 pkt 4 kp (umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który była zawarta), jednakże w pkt. 6 można odnotować fakt wypłaty pracownikowi odprawy emerytalnej (pomimo tego, iż wzór świadectwa pracy stanowiący załącznik do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposób i tryb jego wydawania i prostowania, nie zawiera osobnego punktu, w którym należałoby fakt ten odnotować).

Prosimy również zapoznać się z treścią artykułów zatytułowanych:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Odprawa rentowa i emerytalna

  Odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał (...)

 • Wygaśnięcie umowy o pracę

  Kodeks pracy  przewiduje, iż umowa o pracę ulega albo rozwiązaniu, albo wygaśnięciu . W kwestii sposobów rozwiązania umowy o pracę, stosowną regulację ustawodawca wpisał zbiorczo (...)

 • Odprawa pośmiertna

  Odprawa pośmiertna jest wyrazem tzw. ryzyka socjalnego pracodawcy. Ryzyko socjalne natomiast należy do zasad, które są charakterystyczne dla prawa pracy. Odprawa pośmiertna należy do typu wypłat, (...)

 • Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego

  Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego jest konkretnym prawem zastawnika, które może być przedmiotem obrotu. Obrót ten jest jednak ograniczony, gdyż nie jest możliwe przeniesienie prawa zastawu (...)

 • Świadectwo pracy (zmiany od 2017) - treść, tryb wydawania i prostowania, sposób wypełniania

  Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie. Jaka powinna być treść świadectwa pracy? Co pracodawca ma obowiązek wpisać w (...)

NA SKÓTY