Wykazanie następstwa prawnego a wpis w KW

Pytanie:

Do Ksiąg Wieczystych złożyłem wniosek o dokonanie wpisu prawa własności w 1/2 części działek na moją rzecz. Aktualnie jako właściciel w KW figuruje mój wujek, który jednak uzyskał wpis na podstawie postanowienia o dziale spadku, które zostało uchylone przez Sąd Wojewódzki, a następnie postępowanie w tej sprawie zostało umorzone. Ostatnim prawomocnym postanowieniem jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku na podstawie którego gospodarstwo rolne nabyli po 1/2 części mój wujek oraz babcia- której jestem spadkobiercą testamentowym. Sąd odmówił mi wpisu powołując się na art. 34 Ustawy o Kw i Hipotece tj. powinnam wykazać następstwo prawne po ujawnionym w księdze wieczystej właścicielu lub w razie sporu o własność przedłożyć orzeczenie sądowe o uzgodnieniu stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Czy Sąd miał rację? Oraz co oznacza pierwsze zdanie w art. 34 Ustawy o KW i Hipotece tj. wpis może nastąpić, gdy osoba, której prawo ma być wpisem dotknięte jest lub zostaje jednocześnie wpisana do księgi wieczystej jako uprawniona.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W zaistniałej sytuacji zachodzi niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Postanowienie sądu na mocy którego dokonano wpisu na rzecz Pani wujka zostało uchylone. Art. 10 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece przewiduje iż " W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie (...) , może żądać usunięcia niezgodności." Roszczenie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym starem prawnym polega na doprowadzeniu jej do aktualnego stanu prawnego przez wpisanie nowego prawa, wykreślenie ujawnionego w księdze wieczystej i wpisanie innego prawa bądź sprostowanie treści wpisanego prawa . Art.31.2 stanowi : "Wpis potrzebny do usunięcia niezgodności między treścią księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym może nastąpić, gdy niezgodność będzie wykazana orzeczeniem sądu lub innymi odpowiednimi dokumentami." Taki wpis może nastąpić zatem także na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku , zatem dokumentem, którym Pani musiałaby się wykazać jet stwierdzenie nabycia spadku po Pani babci. Jeżeli chodzi o interpretację art. 34. Wniosek o wpis może złożyć osoba na rzecz której prawo ma być wpisane albo osoba której prawo ma być wpisem dotknięte. Art 34. uzależnia możliwość wpisu od uprzedniego albo równoczesnego ujawnienia w księdze wieczystej osoby, której prawo ma być wpisem dotknięte, jest to zasada od której wyjątek przewiduje zdanie drugie tego artykułu - oznacza to, że w przypadku wpisu do działu drugiego ksiąg wieczystych (czyli ujawnienia właściciela) wystarczy udowodnienie następstwa prawnego odpowiednimi dokumentami, przez które należy rozumieć dokumenty stanowiące dowód wstąpienia w prawa osoby uprawnionej według aktualnego stanu wpisów, a która - w rzeczywistości - nie jest już właścicielem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: