Wymeldowanie na wniosek

Pytanie:

Zakupiłam mieszkanie na licytacji komorniczej. Prawnik mojego lokatora przekazał mi klucze do pustego mieszkania (zgodnie z zaleceniem lokatora ). Lokator w rzeczywistości się wyprowadził, opróżnił mieszkanie, jednak się nie wymeldował. Złożyłam wniosek do Urzędu o jego wymeldowanie "z urzędu". Mam jednak obawy, że "mój" lokator przebywa w areszcie. Czy Urząd może mi odmówić wymeldowania "z urzędu" w sytuacji, gdy lokator nie przebywa pod adresem zameldowania pół roku (co zostało potwierdzone przez świadków w zeznaniach), nie ma w planach tam przebywać ale przebywa w areszcie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych obowiązek wymeldowania się z miejsca pobytu spoczywa na osobie, która to miejsce pobytu opuszcza. Jak wskazuje przepis art. 15 ust. 1 niniejszej ustawy osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Nie ma wątpliwości, że lokator opuścił miejsce pobytu (czasowego) w niniejszej sytuacji - dla uregulowania kwestii wymeldowania nie ma znaczenia okres, przez który lokator nie przebywa w mieszkaniu lecz okoliczność faktycznego opuszczenia miejsca pobytu (czasowego bądź stałego).

Skoro jednak lokator nie wymeldował się z miejsca pobytu czasowego, organ gminy wydaje taką decyzję na wniosek strony: organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Zasadnicze dla niniejszej sytuacji jest wskazanie czy Pani może być w świetle powyższego stanu uznana za stronę postępowania. Wątpliwości te rozwiał naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 6 września 2002 roku. (II SA/Wr 170/2002). Jak wskazał NSA „Zgodnie z art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek". W takim też znaczeniu należy rozumieć pojęcie strony, które jest przyjęte w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 87 poz. 960). Organ gminy może zatem wszcząć postępowanie i prowadzić postępowanie w sprawie wymeldowania osoby, na wniosek strony, a zatem podmiotu, który wykaże w sprawie swój interes prawny. Interes prawny to interes wypływający z przepisów prawa, który daje jednostce możliwość uzyskania uprawnienia w danym rodzaju spraw administracyjnych. W sprawie wymeldowania interes prawny przysługuje osobom mającym tytuł prawny do lokalu (właściciel lokalu, najemca lokalu)".

Organ powinien więc wymeldować dotychczasowego lokatora, postępowanie toczyć się będzie jednak na Pani wniosek a nie z urzędu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY