Wynagrodzenia lekarza stażysty

Pytanie:

Czy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24.03.2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 57 poz. 553) reguluje wynagrodzenie lekarza stażysty? Jaka jest podstawa prawna wynagrodzenia lekarza odbywającego staż podyplomowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Powołane w pytaniu rozporządzenie zawiera regulacje dotyczące wynagrodzenia lekarzy odbywających staż. Przepis § 6 ust. 6 stanowi, iż wynagrodzenie lekarza i lekarza stomatologa odbywającego staż obejmuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne oraz wynagrodzenie za pełnione dyżury medyczne. Wg ust. 7 lekarz i lekarz stomatolog otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne przez cały okres odbywania stażu w wysokości 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia poprzedzającego rok, w którym lekarz i lekarz stomatolog rozpoczyna staż, ustalanego na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w drodze obwieszczenia do dnia 15 stycznia każdego roku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: