Brak wypłaty dywidendy jednemu ze wspólników

Pytanie:

"Uchwałą wspólników został podzielony zysk za rok obrotowy 2002, przy czym część z kwoty zysku została wyłączona od podziału pomiędzy wspólników z przeznaczeniem m.in. na wypłatę ekwiwalentu za umorzone udziały po zmarłych wspólnikach (umorzenie tych udziałów z czystego zysku bez obniżenia kapitału zakładowego). Omyłkowo jeden z żyjących wspólników został pominięty w wyliczonej kwocie dywidend ogółem. Pozostałym wspólnikom wypłacona została dywidenda proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów wyliczona z kwoty ogółem nie ujmującej tego jednego wspólnika. Jak należy formalnie zadziałać? Nadmienia się, że wartość jednego umorzonego udziału o nominale 50,-zł, wynosi ok. 300,-zł a dywidenda za jeden udział brutto ok. 38,-zł. "

Odpowiedź prawnika: Brak wypłaty dywidendy jednemu ze wspólników

W przedstawionej sprawie pojawia się kilka problemów. Po pierwsze, jeżeli umowa spółki przewiduje, że dywidenda przysługuje wspólnikom na podstawie uchwały, to podjęcie takiej uchwały bez uwzględnienia jednego ze wspólników stanowi złamanie prawa i może być uznana za sprzeczną z prawem i w konsekwencji uznana za nieważną. Takie roszczenie przysługuje : 1) zarządowi, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz poszczególnym ich członkom, 2) wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, 3) wspólnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w zgromadzeniu wspólników, 4) wspólnikowi, który nie był obecny na zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia wspólników lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad, 5) w przypadku pisemnego głosowania, wspólnikowi, którego pominięto przy głosowaniu lub który nie zgodził się na głosowanie pisemne albo też który głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu wiadomości o uchwale w terminie dwóch tygodni zgłosił sprzeciw. Takim uprawnieniem dysponuje pominięty wspólnik, jeżeli spełnia powyższe kryteria. Sprawę można jednak załatwić ugodowo. Nalezy w tym celu na podstawie art. 198 k.s.h., wezwać wspólników, którzy otrzymali już dywidendę, do zwrotu części tej dywidendy w takiej wysokości, aby otrzymany zwrot mógł być przeznaczony na zaspokojenie pominiętego wspólnika. Jeżeli w powyższy sposób nie uda się załatwić sprawy, pominięty wspólnik będzie miał roszczenie do spółki o wypłatę naleznej dywidendy wraz z odsetkami. W takim przypadku może powstać odpowiedzialnośc osobisty członków zarządu spółki, którzy swym postepowaniem (zakładamy, że dopuścili do głosowania uchwałę takiej treści i takim wyliczeniu)

 


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika