Wypowiedzenie umowy terminowej

Pytanie:

Podpisaliśmy umowę o świadczenie usług magazynowych jako usługobiorca. Obecnie, powołując się na stosowny zapis w tej umowie, wystąpiliśmy do usługodawcy z wnioskiem o jej rozwiązanie z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Umowa została zawarta na okres pięciu lat, z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. W umowie znajduje się również zastrzeżenie, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Tymczasem usługodawca nie chce przyjąć tego wypowiedzenia uzasadniając swoje stanowisko w następujący sposób: "umowa zawarta miedzy firmami jest umową terminową, a co za tym idzie nie podlega przepisom dotyczącym wypowiedzenia." Nadmieniamy, że w tej umowie nie określono żadnych wypadków ograniczeń możliwości wypowiedzenia umowy. Czy możemy wypowiedzieć umowę? Jak to zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z istoty zobowiązań terminowych (umów na czas oznaczony) wynika co do zasady, że zobowiązania takie nie mogą ulec rozwiązaniu na podstawie wypowiedzenia. Tak też przyjmuje doktryna prawna. Ta zasada obowiązuje w przypadku umów sformułowanych w najprostszy sposób – z podaniem okresu obowiązywania umowy. Jednak w powyższym przypadku strony wyraziły wolę, by każda z nich miała możliwość wypowiedzenia. Ze względu na jedną z naczelnych zasad prawa cywilnego – zasady swobody umów – należałoby uznać za w pełni obowiązującą klauzulę dopuszczającą rozwiązanie umowy przed upływem pięcioletniego okresu. Treścią zasady swobody umów jest możliwość nie tylko decydowania o tym, czy w ogóle zawrzeć umowę, kto ma być kontrahentem, w jakiej formie ma być zawarta. Zasada ta sprowadza się również do swobodnego kreowania treści umowy, co jest ograniczone wyłącznie przepisami bezwzględnie obowiązującymi. Z uwagi na fakt, że strony zawarły umowę na czas określony i jednocześnie dopuściły możliwość jej wypowiedzenia, stosunek między nimi należałoby określić jako stosunek zobowiązaniowym o charakterze mieszanym. Warto też wyjaśnić kwestię stosowania przepisów kodeksu cywilnego. Większość umów zawiera klauzulę o podobnej treści, jednak nawet w jej braku przepisy kodeksu cywilnego zawsze mają zastosowanie do stosunków cywilnych. Oczywiście tego typu sformułowanie nie jest błędem, lecz nie jest też wymagane dla stosowania przepisów kodeksowych. W związku z powyższym usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę. W tym celu powinien złożyć drugiej stronie pisemne oświadczenie (nie wniosek, gdyż nie jest na to potrzebna zgoda drugiej strony) o wypowiedzeniu. Umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie terminu wypowiedzenia, czyli trzech miesięcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

zdziwiona

18.6.2012 15:50:42

Re: Wypowiedzenie umowy terminowej

Dobrze, a co w przypadku powiedzmy synonomicznym gdzie w treści umowy również wskazano możliwość jej wypowiedzenie, jednak nie podano terminu wypowiedzenia. Jaki będzie wtedy ten termin? i czy będzie różnica jeśli jedna ze stron nie będzie przedsiębiorcą?

Artur

25.1.2011 0:26:19

Re: Wypowiedzenie umowy terminowej

Witam, nie zgadzam się z tą teorią całkowicie !!! Umowa zawarta na czas określony może zostać rozwiązana przed czasem jednak jeżeli są spełnione warunki kiedy strony mogą taką umowę rozwiązać. jeżeli w umowie strony nie ustaliły takich warunków to umowa obowiązuje do końca jej trwania czyli w tym przypadku 5 lat.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: