Jak dokonać podziału majątku spółki oraz nie wypłaconego jeszcze zysku przy wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Pytanie:

Spółka cywilna powstała w 2003 r. i została założona przez trzech wspólników. Umowa spółki stanowiła : jeden ze wspólników wnosi do spółki pożyczkę w wysokości 37 000 zł z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej której spłata będzie realizowana z działalności gospodarczej spółki. Pozostałych dwóch wspólników wnosi po 10 000 zł każdy na pokrycie kosztów uruchomienia działalności spółki .Rok 2003 przyniósł stratę 27 000 zł; rok 2004 przyniósł niewielki zysk ale nie był on wypłacony na rzecz wspólników. Rok 2005 przyniósł również zysk i został on częściowo wypłacony w równych częściach zgodnie z umową spółki .Od 01 stycznia 2006 roku został sporządzony aneks do umowy spółki ,który zmienił podział zysku na - 50 % ; 30% ; 20% .W roku 2006 spółka osiągnęła zysk który był przeznaczony na inwestycje/zakup samochodów do prowadzenia działalności nauki jazdy/i nie był on wypłacony .Rok 2007 do miesiąca lipca spółka również wypracowała zysk .Z dniem 01.08.2007 ubył jeden ze wspólników na zasadzie porozumienia wspólników. Spółka prowadzi działalność handlową w związku z czym została sporządzona inwentaryzacja towarów handlowych oraz majątku trwałego spółki. Spółka posiada jeszcze w majątku środki trwałe które nie zostały całkowicie zamortyzowane. W roku 2005 spółka spłaciła połowę pożyczki z Funduszu Pracy a druga połowa została umorzona przez Fundusz pracy zgodnie z umową. Po wystąpieniu jednego ze wspólników pozostali dwaj będą nadal kontynuować dotychczasową działalność spółki. W związku z opisana sytuacja mam kilka pytań : 1.Jak dokonać podziału majątku spółki oraz nie wypłaconego jeszcze zysku. 2.Czy musi być sporządzone porozumienie na okoliczność wystąpienia wspólnika czy wystarczy tylko aneks do umowy spółki./jest sporządzony protokół z posiedzenia wspólników oraz uchwała o woli ustąpienia wspólnika na drodze porozumienia pomiędzy wspólnikami/ 3.W związku z dokonanymi zmianami - we wstępie umowy spółki /po wystąpieniu wspólnika/ - oraz kilkoma aneksami sporządzanymi podczas działalności spółki , które czynią umowę spółki mało czytelną - jak sporządzić i wprowadzić w życie jednolity tekst umowy spółki dla pozostałych dwóch wspólników.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Umowa spółki cywilnej powinna dokładnie określać tak cel gospodarczy, do którego dążyć będą wspólnicy, jak również działania wspólników prowadzących do jego osiągnięcia. Wolność w zawieraniu umów i kształtowaniu ich charakteru daje w tym zakresie szerokie spektrum możliwości, aby wspólnicy w sposób nieskrępowany ustalili swoje prawa i obowiązki. Jednakże ustawodawca posługuje sie również ustaleniami, które muszą być przestrzegane w sposób bezwzględny, tak aby umowa spółki cywilnej oddawała jej właściwy sobie charakter.

Jednym z nich, zgodnie z art. 863 § 2 kodeksu cywilnego, jest przestrzeganie ustawowego zakazu podziału majątku spółki. Wspólność łączna majątkowa jaka zachodzi pomiędzy wspólnikami oznacza jego niepodzielność. Każdy z nich jest zatem współwłaścicielem majątku jako całości, jak też każdej rzeczy i prawa tworzącego tę całość.

Natomiast prawo żądania podziału i wypłaty z zysku przysługuje każdemu wspólnikowi. Może to nastąpić dopiero po rozwiązaniu spółki. Jednakże jeśli umowa spółki jest zawarta na czas dłuższy, czyli trwa więcej niż jeden rok obrachunkowy, wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysku z końcem każdego z nich. Definicję roku obrachunkowego znajdziemy w ustawie o rachunkowości art. 3. 1.pkt. 9. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby wspólnicy w umowie spółki lub podjętej uchwale zawarli w tej materii odmienne postanowienia od omówionych.

Jeżeli spółka została zawarta na czas nie oznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. Termin wypowiedzenia może być w umowie spółki - lub w osobnej uchwale - przedłużony albo skrócony, jak też odniesiony do innego niż rok obrachunkowy miernika czas.

Same zmiany danej umowy mogą zostać przeprowadzone w dowolny sposób, zarówno w formie załączników, aneksów czy „porozumień” zmieniających. Wspólnik może też wystąpić ze spółki złożywszy oświadczenia woli pozostałym wspólnikom. Zmiana umowy jak również oświadczenie wspólnika o wystąpieniu powinny sie mieć taką samą formę w jakiej została zawarta umowa spółki. Ustawodawca wymaga formy pisemnej dla zawarcia umowy spółki cywilnej dla celów dowodowych. W przypadku gdy umowa staje się mało czytelna z powodu licznych zmian wspólnicy mogą sporządzić tekst ujednolicony z postanowieniami ich obowiązującymi.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: