Żądanie rozwodu przez winnego małżonka

Pytanie:

W 2002 roku wystąpiłem o rozwód bez orzekania o winie, sad uznał, że nastąpił zupełny rozkład pożycia, że zachodzą pozytywne przesłanki do orzeczenia rozwodu, ale z powodu, że rozkład pożycia nastąpił z mojej winy wniosek mój sąd oddalił. W tym roku kolejny raz wystąpiłem o rozwód bez orzekania winy, minęły dwa lata wydarzyło się wiele kłótni kończących się interwencją policji, zostałem pobity przez teścia na terenie mojej posesji, liczyłem, że przedstawienie sądowi tych wielu negatywnych zdarzeń oraz argumenty, że żona złośliwie nie chce wyrazić zgody na rozwód, by się odegrać na mnie i z przyczyn materialnych, bo chce do dyspozycji cały dom, wpłynie na orzeczenie rozwodu tym bardziej, że dzieci już są dorośle i pracują, sad jednak nie uznał moich argumentów i wniosek odrzuciła żona stwierdziła, że nadal mnie bardzo kocha i widzi możliwości dalszego trwania małżeństwa. W trakcie sprawy sąd pytał mnie czy mam dzieci z innymi kobietami, sądziłem, że chodzi o dzieci których jestem biologicznym ojcem, powiedziałem, że nie mam, teraz jednak myślę, że powinienem powiedzieć, że jest opiekunem prawnym dziecka konkubiny, od 2 lat. Zastanawiam czy mam złożyć apelacje by sąd ponownie rozpatrzył tę sprawę, czy ten argument ma szansę, abym otrzymał rozwód? Jak mam aktualnie możliwości prawne w tej sytuacji? Złożyłem wniosek o uzasadnienie wyroku.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedź na zadane pytanie znaleźć można w art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków (których nie ma) albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Przy czym pamiętać należy, że rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Pamiętać jednak należy, że motywem zakazu rozwodu na żądanie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia są względy natury społeczno-wychowawczej. Jednakże swoista kara nałożona na małżonka, który samowolnie zerwał pożycie małżeńskie lub lekceważył obowiązki rodzinne nie może być ani bezwzględna, ani bezterminowa. Względy społeczno-wychowawcze nie mogą bowiem przemawiać za wieloletnim utrzymywaniem wyłącznie formalnych więzi małżeńskich, gdy małżeństwo faktycznie nie istnieje i nie ma żadnych szans na jego funkcjonowanie.

Warto również przytoczyć tezę Sądu Najwyższego, że ocena skuteczności odmowy zgody na rozwód (art. 56 § 3 k.r.o.) powinna być dokonywana przede wszystkim z uwzględnieniem przyczyn rozkładu oraz okoliczności i zdarzeń, jakie powstały po ustaniu pożycia małżonków, np. związków pozamałżeńskich oraz dzieci w nich urodzonych, jak też społecznej celowości legalizacji tych związków (wyrok SN z dnia 10 maja 2000 r., III CKN 1032/99, OSNC 2001, nr 7-8, poz. 102).

Złożenie apelacji jest dopuszczalne. Składa się ją w terminie dwóch tygodni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem, do sądu II instancji za pośrednictwem sądu I instancji.

Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:

  1. oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części,

  2. zwięzłe przedstawienie zarzutów,

  3. uzasadnienie zarzutów,

  4. powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później,

  5. wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

Każde pismo procesowe powinno zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

  2. oznaczenie rodzaju pisma;

  3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

  4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

  5. wymienienie załączników.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: