Żądanie wystawienia faktury VAT

Pytanie:

Przedsiębiorca budowlany wykonał dla mnie prace wykończeniowe w budowanym domu. Prace zostały zakończone i odebrane ponad miesiąc temu. Płatności otrzymywał w miarę postępu prac. Nie wystawił faktury VAT. Czy mam jeszcze prawo żądać od jego firmy wystawienia faktury VAT - jak długo i na jakiej podstawie? Czy mogę żądać wystawienia faktury na kwotę brutto zgodną z zapłaconą kwotą jeśli ceny jednostkowe nie były określone jako brutto lub netto?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy o podatku VAT, nie ma obowiązku wystawiania faktur na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej; jednakże na żądanie tych osób, podatnik VAT ma obowiązek wystawić fakturę. Ustawa nie określa terminu, w którym nabywca usługi może zgłosić żądanie wystawienia faktury. Termin taki, w odniesieniu do rachunków, został natomiast określony w Ordynacji podatkowej (można go jednak odnieść również do faktur VAT). Zgodnie z art. 87 § 1 Ordynacji, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Podatnicy, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Zgodnie zaś z art. 87 § 4 Ordynacji podatkowej, podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Zlecający ma więc prawo zażądać faktury w ciągu trzech miesięcy od dnia wykonania prac wykończeniowych. Jeśli uczyni to w terminie późniejszym, wykonawca nie musi wystawiać faktury (może to jednak uczynić, nie ma jednak takiego obowiązku). Umówiona kwota z wykonawcą jest kwotą brutto, o czym zwykle zapomina większość wykonawców, usiłując doliczyć w takich sytuacjach podatek VAT. Zgodnie zaś z ustawą o cenach, przez cenę uzgodnioną w umowie uważa się wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5.07.2001 r. o cenach, Dz. U. Nr 91, poz. 1050 ze zm.).Jeśli zatem w umowie strony nie zaznaczyły, iż umawiają się na cenę netto, do której należy doliczyć podatek VAT, wówczas uzgodniona cena jest ceną brutto, a więc ten podatek zawierającą. Niestety, w razie braku pisemnej umowy, może powstać problem dowodowy odnośnie wysokości umówionej kwoty.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

DOmGos

10.6.2018 21:50:25

Re: Żądanie wystawienia faktury VAT

powiadomić Izbę Administracji Skarbowej tel 800807007 oraz 800060000

marek

2.1.2018 12:13:59

Re: Żądanie wystawienia faktury VAT

...ale dalej brak odpowiedzi na pytanie. Co można zrobić w przypadku odmowy pzdr.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: