Żądanie zwrotu nakładów przez byłego wspólnika s.c

Pytanie:

Spółka cywilna dwuosobowa uległa likwidacji 31 grudnia 2004 roku. Wspólnik będący właścicielem nieruchomości, na której działała spółka rozpoczął 5 stycznia 2005 roku nową działalność jako firma jednoosobowa na tejże nieruchomości. Wszystkie budynki stojące na tym gruncie zostały sfinalizowane po 50% przez niego i byłego wspólnika w czasie trwania spółki z wkładów wniesionych do spółki. Czy były wspólnik może żądać odszkodowania za wykorzystywanie tych budynków skoro spółka nie spłaciła jeszcze zobowiązań (notabene równych majątkowi spółki) a jego wkład stanowi 1/3 zobowiązań?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli spółka ma zobowiązania wobec innych podmiotów, to mogą oni dochodzić swoich wierzytelności zarówno z majątku spółki jak i również z majątku wspólników. Jeśli jednak nie doszło do rozliczenia majątku spółki i wniesionych wkładów oraz poniesionych nakładów pomiędzy wspólnikami; wspólnik, który je poniósł ma prawo żądać zwrotu nakładów poniesionych np. na nieruchomość, którą wniesiono do spółki do używania. Własność nieruchomości rozciąga się również na budynki, które zostały na niej wzniesione. Wspólnik, który ma udział w kosztach budowy w wysokości 1/3 może się domagać zwrotu tych nakładów w takim właśnie stosunku. Nie staje się on właścicielem z tego tytułu, że uczestniczył (ponosił nakłady – w formie wkładu) w kosztach budowy na nieruchomości używanej przez spółkę a stanowiącej własność wspólnika oraz będącą wkładem do spółki cywilnej. Odszkodowanie za wykorzystywanie tych budynków byłemu wspólnikowi nie przysługuje z racji tego, że nie jest on ich właścicielem (ani spółka) i nie służy mu do nich żadne prawo. Były wspólnik ma jednak roszczenie o zwrot nakładów, które poczynił w ramach budowy tych budynków na nieruchomości. Tym bardziej, że stanowiły one część wkładu do spółki. Zatem właściciel nieruchomości (były wspólnik) ma obowiązek zwrotu tych nakładów, które były wkładem do spółki. Ponadto wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku (pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników), jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki. Wspólnikowi przysługuje jedynie odszkodowanie z tytułu opóźnienia lub zwłoki w spełnieniu świadczenia stanowiącego nakłady poniesione na budowę budynków na nieruchomości drugiego wspólnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zmiany w gospodarce nieruchomościami

  Nowe przepisy mają na celu wykonanie wyroku TK i wprowadzają zasadę, iż każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy przysługuje żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej (...)

 • Żądanie zwrotu bonifikaty przy wykupie lokalu komunalnego

  Żądanie zwrotu udzielonej przez m.st. Warszawę bonifikaty na zakup mieszkania od osoby znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej jest sprzeczne z zasadami współżycia (...)

 • Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

  Wystąpienie może nastąpić albo w wyniku wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, albo wskutek ogłoszenia jego upadłości albo wskutek śmierci wspólnika albo wskutek wyłączenia (...)

 • Czy pracodawca może używać imiennego adresu e-mail byłego pracownika?

  Imienny adres e-mail zawiera dane z zakresu tzw. „danych zwykłych”, których przetwarzanie regulowane jest w RODO (art. 6 ust. 1). Oznacza to, że przetwarzanie takich (...)

NA SKÓTY