e-prawnik.pl Porady prawne

Zaległa opłata parkingowa

Pytanie:

Po jakim czasie przedawnia się roszczenie o zwrot nie opłaconej opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania? Jeśli wiadomo tylko jaki samochód tam parkował, a nie wiadomo, kto nim kierował, to jaki ma czas urząd miasta (jako właściciel strefy płatnego parkowania) na wyjaśnienie sprawy i podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tej kwestii i na jakiej podstawie może to ustalać skoro pracownik strefy nie jest ani funkcjonariuszem straży miejskiej, ani policjantem, a tylko te służby maja prawo takich ustaleń dokonywać?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zaległa opłata parkingowa

Roszczenie to przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Jeżeli obowiązkiem dokonania opłaty za parkowanie została obciążona niewłaściwa osoba, to stanowi to podstawę do stwierdzenia nieważności tej decyzji (tak wyrok NSA z 13 sierpnia 1996 r., sygn. SA/Ka 1572/95, opubl. Prawo Gospodarcze 1998/2 str. 31). Jeżeli dojdzie do stwierdzenia nieważności decyzji z tego powodu, to powinno nastąpić umorzenie postępowania - po wydaniu w ramach odrębnego postępowania decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji, na której podstawie wystawiono tytuł wykonawczy. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazano na możliwość przyjęcia domniemania co do tego, kto jest zobowiązanym. Jeżeli osoba, która faktycznie  kierowała pojazdem nie uiściła  opłaty  za parkowanie w strefie płatnego parkowania, to w tytule wykonawczym należy wskazać właściciela pojazdu jako zobowiązanego. Ze względu na istnienie takiego domniemania, to nie urząd na obowiązek wyjaśnić sprawę, lecz powinien to zrobić właściciel pojazdu. 

Potrzebujesz porady prawnej?