Zaliczenie okresów pracy w warunkach szkodliwych

Pytanie:

Ubiegając się o wcześniejszą emeryturę i wnosząc o uznanie, iż praca odbywała się (przynajmniej w pewnym zakresie) w warunkach szkodliwych, jaki organ będzie właściwy do określenia czy i w jakim wymiarze praca ta odbywała się w warunkach szkodliwych i ewentualnego zaliczenia tej okoliczności celem uzyskania wcześniejszej emerytury? Będzie to sąd, ZUS czy inny organ? Skąd to wynika - dokładna podstawa prawna.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze nie uwzględnia się:

 • okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • okresów, w których na mocy szczególnych przepisów pracownik został zwolniony ze świadczenia pracy, z wyjątkiem okresu urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. 1983 r., Nr 8, poz. 43 ze zmianami) okresy pracy w szczególnych warunkach stwierdza zakład pracy - na podstawie posiadanej dokumentacji - w świadectwie wykonywania pracy w szczególnych warunkach, wystawionym według wzoru stanowiącego załącznik do przepisów wydanych na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia, lub w świadectwie pracy. Zaświadczenie zakładu pracy powinno potwierdzać charakter i stanowisko pracy w poszczególnych okresach oraz inne okoliczności, od których uzależnione jest przyznanie emerytury.

Stosownych stwierdzeń może dokonywać tylko pracodawca (zakład pracy). Żaden inny organ ani urząd nie zostały upoważnione do wystawiania świadectw pracy, jak również świadectw wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Pracownik powinien uzyskać takie dokumenty w momencie rozwiązania umowy o pracę.

Zaświadczenia Stowarzyszenia Archiwistów Polskich nie mogą stanowić dowodu, o którym mowa w wymienionym rozporządzeniu. Ustalenie okresów takiego zatrudnienia może nastąpić natomiast na podstawie kserokopii dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) wydanych przez archiwum lub innego przechowawcę. Przedłożona dokumentacja jest oceniana przez organ rentowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

krystyna

21.3.2011 13:33:57

Re: Zaliczenie okresów pracy w warunkach szkodliwych

A co w przypadku kiedy ZUS uznał lata pracy w warunkach szkodliwych ,ale nie chce uznać 3 miesięcznego szkolenia w warunkach szkodliwych na podstawie umowy otrzymywałam stawkę godz.+dodatek w warunkach szkodliwych.Gdzie zwrócić się o pomoc.Bardzo proszę o odpowiedż.

Krzysztof

21.6.2010 9:47:35

Re: Zaliczenie okresów pracy w warunkach szkodliwych

A co w przypadku gdy ZUS nie uznaje zapisu pracodawcy w świadectwie pracy???

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.3.2015

  Urlop macierzyński - Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

  W ostatnim czasie weszło w życie wiele nowelizacji prawa pracy, regulujących na nowych zasadach uprawnienia zawiązane z macierzyństwem przysługujące pracownikom. Wydłużono okresy pozostawania (...)

 • 8.12.2004

  Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich pracowników

  Zdrowie pracowników jest dobrem nadrzędnym w całym prawie pracy. Dlatego też rozpoczęcie pracy poprzedza obowiązkowe badanie lekarskie. W trakcie trwania stosunku pracy badania te powinny być (...)

 • 9.12.2004

  Kiedy choroba pracownika jest chorobą zawodową?

  Choroba może zostać uznana za chorobę zawodową, jeżeli jest wysoce prawdopodobne, że została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy lub sposobem (...)

 • 1.4.2015

  Wykaz prac wzbronionych kobietom

  Kobietom w ciąży i w okresie karmienia wzbronione wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają (...)

 • 14.12.2004

  Wynagrodzenie nauczyciela

  Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu (...)