Zameldowanie a zgoda współwłaściciela

Pytanie:

"Właścicielami domu jednorodzinnego są dwie osoby - po 50%. Jedna z właścicielek wychodzi za mąż. Czy na zameldowanie na pobyt stały współmałżonka w tym domu potrzebna jest zgoda drugiego właściciela i w jakiej formie ma być wyrażona? "

Odpowiedź prawnika: Zameldowanie a zgoda współwłaściciela

Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Tak więc właściciel nie wyraża zgody na zameldowanie, lecz jedynie potwierdza, że dana osoba faktycznie przebywa w lokalu oraz, przedkłada do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu, a do zameldowania danej osoby w lokalu nie jest potrzebna zgoda współwłaściciela.

Zagadnieniem opisanym w pytaniu, czyli sytuacją potwierdzenia pobytu w lokalu stanowiącego współwłasność zajmował się NSA w wyroku z dnia 27.01.2009, sygn. akt II OSK 28/08. W orzeczeniu tym NSA stwierdził, że  do zameldowania wystarcza, że tylko  jeden ze współwłaścicieli potwierdzi przebywanie danej osoby w lokalu (o ile drugi współwłasciel nie zaprzecza, temu, że dana osoba nie przebywa w lokalu. 

W uzasadnieniu tego orzeczenia czytamy: „Wobec niekonstytucyjności przepisu art. 9 ust. 2 w/w ustawy, który utracił moc (zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie K 20/01), wyłączną przesłanką zameldowania określonej osoby w oznaczonym lokalu jest sam fakt przebywania jej w tymże lokalu. Przy zameldowaniu, o którym mowa należy przedstawić jedynie poświadczenie pobytu osoby, która pobyt taki zgłasza, przy czym potwierdzenie takie może być dokonane m. in. przez właściciela lokalu (art. 9 ust. 2a ustawy). (.

..)A. P. (jeden ze współwłaścicieli - przyp. red.) potwierdził pobyt matki w lokalu zgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym. W tym stanie rzeczy, oświadczenie drugiego współwłaściciela potwierdzające pobyt w lokalu N. W. w tym samym czasie, w którym dokonał tego A. P., było zbędne (...)Zupełnie inaczej należałoby oceniać sytuację, w której do zameldowania doszłoby wtedy, gdyby jeden ze współmałżonków kwestionował fakt pobytu, o którym mowa, zanim doszło do zameldowania lub też po dokonaniu tej czynności wskazując, że osoba zainteresowana w ogóle nie przebywała w lokalu, którego wniosek o zameldowanie dotyczył. (...)W tym stanie rzeczy za zbędne uznać należy rozważania Sądu I instancji dotyczące wykładni przepisów art. 199 i 201 kodeksu cywilnego. Przepisy te w stanie sprawy będącej przedmiotem oceny sądu, nie miały bowiem ani znaczenia ani zastosowania".

W związku z powyższym wystarczy, że tylko jeden ze współwłaścicieli potwierdzi pobyt współmałżonka w lokalu. Jeżeli jednak pomiędzy współwłaścicielami nie ma konfliktu i drugi z nich zgadza się również na potwierdzenie, można takie potwierdzenie przedstawić organowi meldunkowemu (by uniknąć ewentualnych komplikacji ze strony organu). Potwierdzenie zamieszcza się na podaniu meldunkowym poprzez umieszczenie podpisu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika