Zarządzenie sądu o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

Pytanie:

"Czy odpis zarządzenia o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy ze względu na braki formalne wniosku sąd wysyła sąd również dłużnikowi - przedsiębiorcy, jeżeli wniosek złożył wierzyciel, a sąd wysłał mu owo zarządzenie?"

Odpowiedź prawnika: Zarządzenie sądu o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

W myśl art. 27 Ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym. Może jednak wyznaczyć rozprawę, jeżeli uzna to za konieczne. Art. 35 Ustawy przewiduje zaś, iż w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości stosuje się odpowiednio przepisy księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego, z wyjątkiem przepisów o zawieszeniu i wznowieniu postępowania.

Gdy zatem w wyniku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dotkniętego brakami formalnymi nastąpi zwrot wniosku, o którym rozstrzygnięto na posiedzeniu niejawnym, sąd doręczy zarządzenie wszystkim stronom postępowania. Znajduje tu bowiem zastosowanie art. 357 paragraf 2 kpc w związku z art. 362 kpc. Wedle pierwszej z powołanych norm, postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sąd doręcza z urzędu obu stronom, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W myśl zaś art. 362 kpc, przepisy odnoszące się do postanowień stosuje się odpowiednio do zarządzeń przewodniczącego.

Na tej podstawie należy uznać, iż zarządzenie o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłosci sąd doręczy również dłużnikowi. W myśl bowiem art. 26 ust. 1 Prawa upadłoścowego i naprawczego, uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości jest każdy, kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, oraz dłużnik.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika