e-prawnik.pl Porady prawne

Zasady informowania pracowników

Pytanie:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (nieznany Dziennik Ustaw na dzień 11.05.2006 r.) dotyczy pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Nie rozróżnia sytuacji w jakiej formie prawnej funkcjonuje dany pracodawca, tak więc dotyczy zapewne i spółek z o.o. bez względu na strukturę własnościową udziałów w kapitale zakładowym. Nie zajmuje się również przypadkami braku aktywności pracowników przy w zasadzie w wielu sytuacjach przynależności niektórych tylko pracowników do organizacji związkowych ponad zakładowych. Czy nie zachodzi kolizja pomiędzy istotą spółki z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą a ustawą o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu konsultacji? Co w przypadku braku inicjatywy organizacji lub pracowników powołania u danego pracodawcy rady pracowników?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zasady informowania pracowników

12.5.2006

Powołana w pytaniu ustawa określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników. Przepisy ustawy jak Pan wskazuje rzeczywiście stosuje się do pracodawców wykonujących działalność gospodarczą zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Wskazać należy na pewne ograniczenie czasowe, że do dnia 23 marca 2008 r. przepisy ustawy stosuje się do pracodawców zatrudniających co najmniej 100 pracowników.

Użyte w ustawie pojęcie informowania oznacza przekazywanie radzie pracowników danych w sprawach dotyczących pracodawcy umożliwiających zapoznanie się ze sprawą; zaś przeprowadzania konsultacji oznacza wymianę poglądów oraz podjęcie dialogu między pracodawcą a radą pracowników. Skład rady pracowników u pracodawcy uzależniony jest od liczby pracowników. Każda z organizacji związkowych ma prawo wyboru nie mniej niż jednego członka rady pracowników.

Zasady powoływania i funkcjonowania rady pracowników, określają organizacje związkowe w drodze porozumienia. W razie niezawarcia porozumienia, w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia negocjacji, organizacje związkowe powiadamiają o tym pracodawcę, a wyboru członków rady pracowników dokonują pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje związkowe lub grupy pracowników - jeśli brak organizacji związkowych. Wybory członków rady pracowników organizuje pracodawca na pisemny wniosek grupy co najmniej 10% pracowników. Jeśli ani organizacje nie chcą wybrać rady lub ich nie ma ani nie uczynią tego pracownicy, to po prostu rada pracownicza nie powstaje w tym momencie. Rada pracowników wybiera ze swojego grona przewodniczącego i uchwala swój regulamin.

Co do zasady pracodawca przekazuje informacje radzie w sposób ustalony razem z radą. Zakres informacji określa ustawa. Czynność ta nie ogranicza w żaden sposób pracodawcy. W zakresie informacyjnym pracowniczy i reprezentująca ich rada nie mają żadnego wpływu na pracodawcę. Inaczej dzieje się w sytuacji konsultacji.

Pracodawca prowadzi konsultacje z radą pracowników w sprawach, stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia oraz działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Konsultacje nie dotyczą kierunków działalności pracodawcy, które nie dotyczą tematów wyżej podanych. W tym zakresie pracodawca nie jest ograniczony. Konsultacje w zasadzie dotyczą tylko spraw pracowniczych (zatrudnienia). Konsultacje powinny być prowadzone w terminie, formie i zakresie umożliwiającym pracodawcy podjęcie działań w sprawach objętych konsultacjami, w zależności od przedmiotu dyskusji, na odpowiednim poziomie kierowniczym, na podstawie informacji przekazanej przez pracodawcę oraz opinii przedstawionej przez radę pracowników i zdania odrębnego członka rady pracowników, w sposób umożliwiający radzie pracowników odbycie spotkania z pracodawcą w celu uzyskania jego stanowiska wraz z uzasadnieniem odnoszącym się do jej opinii, w celu umożliwienia osiągnięcia porozumienia pomiędzy radą pracowników a pracodawcą. Konsultacje nie mogą stać w sprzeczności z interesami pracodawcy, lecz powinny mieć na celu interes pracowników. Rada pracowników oraz pracodawca prowadzą konsultacje w dobrej wierze oraz z poszanowaniem interesów stron. Pamiętać należy, że rada pracowników jest obowiązana do nieujawniania uzyskanych w związku z pełnioną funkcją informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których pracodawca zastrzegł obowiązek zachowania ich poufności. Pracodawca, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może nie udostępnić radzie pracowników informacji, których ujawnienie mogłoby, według obiektywnych kryteriów, poważnie zakłócić działalność przedsiębiorstwa lub zakładu, których dotyczą, albo narazić je na znaczną szkodę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ