e-prawnik.pl Porady prawne

Zasady wypłaty środków z ZFŚS

Pytanie:

Zatrudniamy 94 pracowników, tworzymy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Nasi pracownicy dostali bony Świąteczne w ramach w/w funduszu. Jeden z pracowników przez 5 miesięcy przebywał na zwolnieniu lekarskim. Właściciel nie dał mu bonów świątecznych, ponieważ stwierdził, że nie da. W/w pracownik zwrócił się do nas z pismem prosząc o wyjaśnienie, dlaczego nie dostał bonów. Szef twierdzi, że jeżeli nie chce, to nie musi dać. Proszę mi napisać czy właściciel, który tworzy fundusz socjalny ma obowiązek każdemu płacić tzn. czy w/w pracownik powinien otrzymać te bony, a jeżeli nie to jak uzasadnić?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zasady wypłaty środków z ZFŚS

15.12.2004

Osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są pracownicy (nie ma mowy o okresie zatrudnienia) i ich rodziny, emeryci i renciści a także byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.

Zatem nie trzeba już być pracownikiem w momencie wypłaty środków z ZFŚS, jak również nie trzeba być pracownikiem przez cały rok. Zwolnienie lekarskie nie powoduje rozwiązania stosunku pracy i nie ma wpływu na świadczenia z funduszu.

Zasadą jest, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń (bonów) oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie uzgodnionym w trybie przewidzianym ustawą o związkach zawodowych. U pracodawcy, u którego nie działa organizacja związkowa regulamin ten ustala pracodawca w uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Związkom zawodowym przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot Funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na Fundusz.

Środki funduszu nie są przekazywane do dyspozycji załogi reprezentowanej przez zakładową organizację związkową lub przez wybranego pracownika, gdy u danego pracodawcy nie działa organizacja związkowa. Pozostają one nadal własnością pracodawcy, który nie może nią jednak swobodnie rozporządzać. Pracodawca administruje środkami funduszu w granicach określonych ustawą i regulaminem funduszu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Zasady wypłaty środków z ZFŚS

olszan

9.3.2011 13:29:58

Re: Zasady wypłaty środków z ZFŚS

Niby Ok ale pytanie jest konkretne i konkretnej odpowiedzi tutaj nie ma. "W/w pracownik zwrócił się do nas z pismem prosząc o wyjaśnienie, dlaczego nie dostał bonów. Szef twierdzi, że jeżeli nie chce, to nie musi dać. Proszę mi napisać czy właściciel, który tworzy fundusz socjalny ma obowiązek każdemu płacić tzn. czy w/w pracownik powinien otrzymać te bony, a jeżeli nie to jak uzasadnić?" Administrowanie ZFŚS to nie widzimisie pracodawcy ani fundusz nagrodowy. Ramy działania powinien określać regulamin stworzony w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa. Niestety z własnego doświadczenia (budżetówka) wiem, że związki nawet nie czytają tego co im jest podsuwane do zatwierdzenia a tym bardziej nie weryfikują tego ich prawnicy. W tym konkretnym przypadku bez względu na zapis w regulaminie pracodawca ewidentnie łamie zasadę określoną w ustawie o ZFŚS. Bony świąteczne (jak by ich nie nazwać) to forma zapomogi. Pracownik długotrwale przebywający na zwolnieniu lekarskim bardziej niż ktokolwiek inny kwalifikuje się do uzyskania pomocy: 1. drastyczny spadek dochodów ponieważ zasiłek chorobowy jest znacząco niższy niż wynagrodzenie. 2. dodatkowo ponosi wydatki związane z leczeniem a w połączeniu ze zwiększanymi wydatkami świątecznymi stawia pracownika i ew rodzinę w wyjątkowo trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Co prawda świadczenia z FS mają charakter uznaniowy ale na regulamin i działania pracodawcy łamiące zasady określone w przepisach wyższego rzędu czyli w ustawach i rozporządzeniach można wnieść imienną skargę do PIP. Inspektor Pracy przeprowadzając kontrolę może zdyscyplinować pracodawcę.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ