e-prawnik.pl Porady prawne

Grupowa organizacja pracy porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Delegowanie pracowników w celu wykonania usługi do innego kraju UE

  Czy można delegować pracowników do innego kraju UE, w celu wykonywania tam powierzonych im zadań?

  Delegowanie pracowników w celu wykonania usługi do innego kraju UE
 • Ochrona działaczy związkowych

  Jestem członkiem krajowej komisji rewizyjnej związku zawodowego. Otrzymałem wypowiedzenie z pracy. Czy członek krajowej komisji rewizyjnej związku zawodowego podlega ochronie przed pracodawcą w myśl (...)

  Ochrona działaczy związkowych
 • Ochrona przedemerytalna pracownika - wyjątki

  Ograniczenia wynikające z art. 39 k.p., a zatem dotyczące zakazu wypowiadania umów o pracę pracownikom w wieku przedemerytalnym znajdują zastosowanie także do wypowiedzenia wynikających z umowy (...)

  Ochrona przedemerytalna pracownika - wyjątki
 • Uprawnienia pracodawcy względem związku zawodowego

  Na terenie zakładu pracy ma siedzibę międzyzakładowy związek zawodowy. Osobowość prawną posiada związek, którego ogniwami są organizacje wydziałowe tego pracodawcy, na terenie działania którego (...)

  Uprawnienia pracodawcy względem związku zawodowego
 • Ustalanie regulaminu pracy i czas pracy

  Witam. Pracodawca swoją decyzją wprowadził w życie Regulamin pracy. Postanowił w nim, że godziny świąteczne to przedział czasu pomiędzy 0.01 a 24.00, (niedziela, święto). Ten sam przedział (...)

  Ustalanie regulaminu pracy i czas pracy
 • Wymiar zwolnienia od pracy działcza związkowego

  Art. 31 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych określa prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy dla przedstawicieli zakładowej organizacji związkowej. Na początku kadencji nasza organizacja (...)

  Wymiar zwolnienia od pracy działcza związkowego
 • Posiedzenia Komisji Socjalnej

  W posiedzeniu Komisji Socjalnej, uprawnionych do zasiadania w niej jest 10 organizacji związkowych. Kiedy posiedzenie ma moc prawną? Jaka ilość organizacji związkowych wystarczy, aby posiedzenie było (...)

  Posiedzenia Komisji Socjalnej
 • Działalność gospodarcza pracownika samorządowego

  Pracownik zajmuje stanowisko tłumacza w starostwie powiatowym. Ponadto prowadzi on działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług w zakresie tłumaczeń zwykłych i przysięgłych oraz (...)

  Działalność gospodarcza pracownika samorządowego
 • Odzież ochronna dla pracownika socjalnego

  Podczas kontroli wewnętrznej audytor zakwestionował przydzielanie pracownikom socjalnym odzieży ochronnej (buty zimowe, kurtka). Proszę podać przepisy regulujące kwestię przydziału odzieży ochronnej (...)

  Odzież ochronna dla pracownika socjalnego
 • Prawo członków Rady Pracowniczej do wolnego

  W firmie powołana została Rada Pracowników. Wątpliwość dotyczy rozbieżnej interpretacji art. 17 ust. 3 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Czy należy rozumieć, (...)

  Prawo członków Rady Pracowniczej do wolnego
 • Status pracownika samorządowego

  W listopadzie 2005 r. powiat ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora domu dziecka na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych (art. 3-3e). Ma kadencja upływała 31 grudnia 2005 r. Byłem nauczycielem (...)

  Status pracownika samorządowego
 • Zasady informowania pracowników

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (nieznany Dziennik Ustaw na dzień 11.05.2006 r.) dotyczy pracodawców wykonujących działalność gospodarczą (...)

  Zasady informowania pracowników
 • Nawiązanie stosunku pracy z kierownikiem GOPS

  W jaki sposób doprowadzić do poprawności i zgodności z prawem nawiązanie stosunku pracy z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który obecnie jest zatrudniony na podstawie mianowania? (...)

  Nawiązanie stosunku pracy z kierownikiem GOPS
 • Korekta wysokości odpisu na ZFŚS

  Chcę dokonać ostatecznego rozliczenia środków ZFŚS z tytułu naliczenia odpisów w 2005 r. W jaki sposób ustalić przeciętną liczbę zatrudnionych w danym miesiącu pracowników, jeśli w ciągu (...)

  Korekta wysokości odpisu na ZFŚS
 • Dodatkowe zatrudnienie urzędnika skarbowego

  Chciałbym się zapytać jak wygląda kwestia dodatkowej pracy. Tzn. jestem zatrudniony w niepełnym wymiarze etatu w urzędzie skarbowym, mam możliwość dostania dodatkowej pracy na 1/2 etatu. Moje (...)

  Dodatkowe zatrudnienie urzędnika skarbowego
 • Zasady tworzenia ZFŚS i rezygnacji z niego

  Otrzymałem od was odpowiedź w sprawie ZFSS, że wystarczy zapis w regulaminie pracy o odstąpieniu od tworzenia funduszu. Państwowy Inspektor Pracy twierdzi natomiast, że co roku powinienem zbierać (...)

  Zasady tworzenia ZFŚS i rezygnacji z niego
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

  Zwracam się z zapytaniem dotyczącym PKZP. My jako Związek Zawodowy chcieliśmy założyć PKZP przy związkach. Co należy zrobić, aby taką kasę założyć? Czy podlega to jakiejś rejestracji? Jakie (...)

  Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa
 • Ponowne zatrudnienie pracownika

  Czy przepis art. 9 ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych dotyczy również zwolnienia indywidualnego, czy tylko w ramach zwolnień grupowych? Powodem zwolnienia pracownika była likwidacja stanowiska pracy, (...)

  Ponowne zatrudnienie pracownika
 • Wniosek o przyznanie świadczenia

  Czy pracownik ma obowiązek składania wniosku o dofinansowanie z ZFŚS?

  Wniosek o przyznanie świadczenia
 • Zarząd i inne organy związku pracodawców

  Czy konstrukcja, że Dyrektor Generalny będący organem związku pracodawców może być jednocześnie członkiem innego organu (zarządu) takiego związku jest prawnie właściwa?

  Zarząd i inne organy związku pracodawców
 • Uprawniony do świadczeń z ZFŚS

  Pracuję w firmie od pół roku. Wszyscy pracownicy dostali na święta bony z ZFŚS. Ja, ponieważ przepracowałem tylko pół roku, dostałem bony o wartości o połowę niższej. Czy jest to zgodne (...)

  Uprawniony do świadczeń z ZFŚS
 • Zasady wypłaty środków z ZFŚS

  Zatrudniamy 94 pracowników, tworzymy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Nasi pracownicy dostali bony Świąteczne w ramach w/w funduszu. Jeden z pracowników przez 5 miesięcy przebywał na zwolnieniu (...)

  Zasady wypłaty środków z ZFŚS
 • Obowiązek tworzenia ZFŚS

  Czy pracodawca zatrudniający poniżej 20 pracowników musi informować o nieutworzeniu funduszu i niewypłacaniu świadczeń urlopowych?

  Obowiązek tworzenia ZFŚS
 • Organizowanie czasu pracy niepełnosprawnego

  Art. 28. 1 pkt. 1b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (..) osób niepełnosprawnych - czy określony w tym punkcie stopień niepełnosprawności dotyczy wszystkich wymienionych tam niepełnosprawnych (...)

  Organizowanie czasu pracy niepełnosprawnego
 • Pracownicy samorządowi

  Jestem dyrektorem publicznej placówki oświatowej, będącej w strukturach powiatowych. W grudniu na stanowisku konserwatora zatrudniłem swojego brata. Czy to prawda, że jest to niezgodne z ustawą (...)

  Pracownicy samorządowi
 • Wybór przedstawiciela załogi

  Czy są jakieś obowiązujące procedury wyboru przedstawicela załogi, z którym pracodawca powinien uzgadniać zmiany w wewnątrzzakładowym prawie pracy? Jeśli nie, to jak przykładowo może to wyglądać?

  Wybór przedstawiciela załogi
 • Ułatwianie działalności związku zawodowego

  Czy pracodawca może odmówić pracownikom - członkom związku - korzystania z telefonu w celu komunikowania się z zarządem związku? Jeżeli nie - kto winien ponosić koszty związane z korzystaniem (...)

  Ułatwianie działalności związku zawodowego
 • Konsultacja ze związkiem zawodowym

  W jaki sposób mam dokonać konsultacji ze związkiem zawodowym przy rozwiązaniu umowy z art. 52 k.p., jeśli rozwiązanie dotyczy członka zarządu, który pozostał w tym zarządzie jedyną osobą? (...)

  Konsultacja ze związkiem zawodowym
 • Pracownik samorządowy

  Jakie konsekwencje dyscyplinarne może wyciągnąć pracodawca (starosta) wobec dyrektora placówki będącej w strukturach powiatowych, jeśli złamał on ustawę z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach (...)

  Pracownik samorządowy
 • Kontrola stosunku pracy przez PIP

  Jaki organ kontroluje prawidłowość (zgodność z prawem) zatrudnienia nauczycieli w wiejskiej szkole podstawowej?

  Kontrola stosunku pracy przez PIP