e-prawnik.pl Porady prawne

Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

Pytanie:

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym PKZP. My jako Związek Zawodowy chcieliśmy założyć PKZP przy związkach. Co należy zrobić, aby taką kasę założyć? Czy podlega to jakiejś rejestracji? Jakie przepisy normują tą kwestę? Czy my jako Związek Zawodowy możemy założyć taką Kasę? Czy pracodawca ma obowiązek współpracy przy dalszej działalności takiej kasy (ściąganie z pensji pracownika składek, rat i przekazywanie ich na wskazane konto)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

9.11.2005

W zakładach pracy mogą być tworzone pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, których członkami mogą być pracownicy, emeryci i renciści bez względu na przynależność związkową. Nadzór społeczny nad tymi kasami sprawują związki zawodowe. W zakładzie pracy, w którym co najmniej 10 pracowników zadeklaruje gotowość przynależności do PKZP, mogą być utworzone PKZP. W jednym zakładzie pracy może działać tylko jedna PKZP. Jeżeli przynależność do PKZP deklaruje mniej niż 10 pracowników, może być utworzona międzyzakładowa PKZP. Do międzyzakładowej PKZP stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące działalności PKZP. O utworzeniu PKZP decydują założyciele, którzy uchwalają statut i dokonują wyboru organów przewidzianych w statucie. Pracodawcy obowiązani są udzielać tym kasom pomocy, w szczególności w zakresie:

 • zapewnienia pomieszczeń biurowych i odpowiednio zabezpieczonego miejsca na przechowywanie pieniędzy,

 • transportu pieniędzy z banku,

 • prowadzenia księgowości, obsługi biurowej i prawnej,

 • dostarczania druków i formularzy,

 • dokonywania na rzecz tych kas potrąceń w listach płac, listach wypłat i zasiłków chorobowych, zasiłków wychowawczych, wpisowego, wkładów miesięcznych i rat pożyczek,

 • przyjmowania wpłat wnoszonych przez emerytów i rencistów oraz osoby przebywające na urlopach wychowawczych,

 • odprowadzania wpłat na rachunek bankowy tych kas,

 • informowania przynajmniej raz w roku członków kas o stanie ich wkładów i zadłużeń.

Szczegółowe warunki świadczenia pomocy tym kasom powinny być określone w umowie zawartej między pracodawcą a pracowniczą kasą zapomogowo-pożyczkową. Organami PKZP są walne zebranie członków, zarząd, komisja rewizyjna. Jeżeli PKZP liczy więcej niż 150 członków, zamiast walnego zebrania członków zarząd może zwołać walne zebranie delegatów. Liczbę delegatów ustala pierwsze walne zebranie członków. Uchwały organów PKZP organów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków (delegatów). Zarząd i komisja rewizyjna pochodzą z wyboru.

Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa nie dłużej niż cztery lata. W trakcie kadencji członek organu PKZP może być odwołany z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków. W razie odwołania członka organu PKZP, zrzeczenia się przez niego pełnienia funkcji lub w razie ustania z nim stosunku pracy - przeprowadza się wybory uzupełniające. Członkowie organów PKZP wykonują swoje czynności społecznie. Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne walne zebranie członków zwołuje zarząd co najmniej raz w roku. Zarząd PKZP reprezentuje interesy PKZP na zewnątrz zakładu pracy. Na środki finansowe PKZP składają się następujące fundusze:

 1. fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy,

 2. fundusz rezerwowy,

 3. fundusz zapomogowy i inne fundusze, przewidziane w statucie.

Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i jest przeznaczony na udzielanie pożyczek. Wkłady członkowskie, wnoszone w wysokości i terminach ustalonych w statucie, zapisuje się na imiennym rachunku członka PKZP. Wkłady członków PKZP będących pracownikami mogą być za ich zgodą potrącane z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub wychowawczego. Emeryci i renciści wpłacają swoje wkłady w kasie PKZP lub przekazują na rachunek bankowy PKZP. Fundusz rezerwowy powstaje z wpłat wpisowego wnoszonych przez członków wstępujących do PKZP, z nie podjętych zwrotów wkładów członkowskich, z odsetek od lokat terminowych i odsetek zasądzonych przez sąd oraz z subwencji i darowizn i jest przeznaczony na pokrycie szkód i strat, nieściągalnych zadłużeń oraz na odpis na fundusz zapomogowy. Fundusz zapomogowy powstaje z odpisów funduszu rezerwowego oraz z dobrowolnych wpłat członków i innych wpływów określonych w statucie i jest przeznaczony na udzielanie zapomóg członkom PKZP w razie szczególnych wypadków losowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ